Zakończono ocenę merytoryczną projektu kluczowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu w ramach Działania 2.7

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu pt. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu”, dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 63,5 punktów na 100 możliwych (63,5 % ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pt. „Wzmocnienie potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez zastosowanie technologii informacyjnych w działalności instytucji publicznych na rzecz budowania infrastruktury społecznej i gospodarczej regionu” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 01.09.2009r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Merytorycznej