Wybrano do dofinansowania projekt kluczowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu w ramach Działania 5.1 WRPO na lata 2007-2013.

27 marca 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze projektu kluczowego pt. „Rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb nowego kierunku studiów 2 stopnia „Protetyka Słuchu””, złożonego przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Projekt otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu w ramach WRPO na lata 2007-2013 wynosi 1 200 000 zł.

Data publikacji: 28.03.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej