Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Miasta Kalisz w ramach Działania 2.2 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

17 grudnia 2013 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego pt.: „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu.” złożonego przez Miasto Kalisz. Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.

Data publikacji: 17.12.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Wydział Oceny Formalnej