Zakończono ocenę merytoryczną projektu kluczowego Klasztoru OO. Franciszkanów pt. „Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne” w działaniu 6.2

Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Klasztor OO. Franciszkanów pt. „Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne”. Ocena została przeprowadzona przez Komisję Oceny Projektów.

W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 74 pkt. na 103 możliwe (71,84% ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

W związku z powyższym projekt złożony przez Klasztor OO. Franciszkanów pt. „Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne” uzyskał pozytywną ocenę merytoryczną.

Data publikacji: 18.09.2012 r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego