Wybrano do dofinansowania projekt kluczowy Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w ramach Działania 5.1

W dniu 14 stycznia 2010 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”.

Projekt złożony przez Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu otrzyma dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 19 998 300,00 zł.

Data publikacji: 15.01.2010r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego