3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Wybór wniosku do dofinansowania Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów

  Wybrano do dofinansowania projekt w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  10 czerwca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze wniosku do dofinansowania Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów zgłoszonego w ramach projektu kluczowego pn. Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów”.

  Dofinansowanie w wysokości 1 256 710,78pochodzić będzie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

  Zakończenie oceny merytorycznej projektu kluczowego pt. „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów”

  Uprzejmie informujemy o zakończeniu oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów pt. Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów (Działanie 5.3, Schemat II WRPO 2007-2013), dokonanej przez Komisję Oceny Projektów.

  W/w projekt został poddany ocenie merytorycznej zgodnie z kryteriami strategicznymi oraz merytorycznymi zatwierdzonymi przez Komitet Monitorujący WRPO na lata 2007-2013. W wyniku przeprowadzonej oceny projekt uzyskał 35 pkt. na 40 możliwych (87,5% ogólnej liczby punktów). Jednocześnie Komisja Oceny Projektów uznała, iż projekt spełnia wszystkie kryteria merytoryczne.

  W związku z powyższym projekt złożony przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów pt. Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandówuzyskał pozytywną ocenę merytoryczną

  Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w ramach Działania 5.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  3 czerwca 2016 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego w ramach Działania 5.3Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia" WRPO na lata 2007 – 2013.

  Projekt pt.: „Zakup sprzętu medycznego dla Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów” złożony przez Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

  Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w ramach Działania 5.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  14 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów pn. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w Województwie Wielkopolskim poprzez modernizację szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania przedmiotowemu projektowi maksymalnie do kwoty 4 988 397,15zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut.

  Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie w ramach Działania 5.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  14 kwietnia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Wojewódzkiego Szpitala Neuropsychiatrycznego im. Oskara Bielawskiego w Kościanie pn. „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia - Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. Oskara Bielawskiego w Kościanie” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdującego się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania przedmiotowemu projektowi maksymalnie do kwoty 3 986 692,37zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut.

  Informacja o zwiększeniu poziomu dofinansowania dla projektu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach Działania 5.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  24 marca 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę w sprawie zwiększenia poziomu dofinansowania dla projektu Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu pt. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 5.3. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia" w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął decyzję o zwiększeniu dofinansowania przedmiotowemu projektowi maksymalnie do kwoty 14 978 959,82zł. Wskazana kwota jest wartością maksymalną i może ulec zmianie, a jej wysokość jest w szczególności uzależniona od dostępnej alokacji i fluktuacji kursu walut.

  Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w ramach Działania 2.9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  14 stycznia 2016 roku zakończono ocenę formalną projektu kluczowego w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego”, Schemat I „Informatyzacja sektora ochrony zdrowia" WRPO na lata 2007 – 2013.

  Projekt pt.: „System elektronicznej rejestracji obrazów i archiwizacji danych medycznych z rozbudową sieci bezprzewodowej” złożony przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów w ramach Działania 2.9 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  21 stycznia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „System elektronicznej rejestracji obrazów i archiwizacji danych medycznych z rozbudową sieci bezprzewodowej” złożonego przez Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im. Eugenii i Janusza Zeylandów. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego” Schemat I „Informatyzacja sektora ochrony zdrowia” WRPO na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu wynosi 564 291,76 zł.

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.7 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  21 stycznia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „Budowa platformy teleinformatycznej dla administracji samorządowej w celu cyfryzacji procesów i zadań realizowanych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego” złożonego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” WRPO na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu wynosi 1 860 035,73 zł.

  Informacja o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego Politechniki Poznańskiej w ramach Działania 2.7 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  21 stycznia 2016 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze do dofinansowania projektu kluczowego pt.: „Infrastruktura środowiska informatycznego Politechniki Poznańskiej dla elektronicznego obiegu dokumentów” złożonego przez Politechnikę Poznańską. Projekt uzyskał wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego” WRPO na lata 2007-2013. Dofinansowanie projektu wynosi 6 312 124,72 zł.

  Więcej artykułów…

  1. Lista projektów kluczowych po ocenie merytorycznej - Działanie 2.7 oraz Działanie 2.9 WRPO 2007-2013
  2. Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu w ramach Działania 5.3 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Samorządu Województwa Wielkopolskiego w ramach Działania 2.7 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  4. Informacja o zakończeniu oceny formalnej projektu kluczowego Politechniki Poznańskiej w ramach Działania 2.7 Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  5. Wybrano do dofinansowania projekt w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”
  6. Informacja o wyborze do dofinansowania wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego”
  7. Zakończenie oceny merytorycznej projektu kluczowego złożonego przez Szpital Wojewódzki w Poznaniu pt. „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” (Działanie 5.3, Schemat II WRPO 20
  8. Wybrano do dofinansowania projekt pn. „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego na obszarze Województwa Wielkopolskiego poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG - etap IV” w ramach Działania 3.6 „Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i
  9. Wybrano do dofinansowania projekt w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” znajdujący się w Indykatywnym Wykazie Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO na lata 2007-2013
  10. Wybrano do dofinansowania projekt pt. „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  16011775

  Odwiedza nas 300 gości oraz 0 użytkowników.