3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Projekty kluczowe WRPO - informacje ogólne oraz lista zadań

  Informacje ogólne

  W ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 do naszego regionu trafi 1 332 mln euro (w tym środki z Krajowej Rezerwy Wykonania i Dostosowania Technicznego) funduszy unijnych. Część pieniędzy będzie przeznaczona na realizację projektów kluczowych.

  Na podstawie wytycznych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego z maja 2006 roku sporządzona została lista projektów kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (WRPO), która została przyjęta uchwałą Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 106 z dnia 22 stycznia 2007 roku jako załącznik do WRPO. Lista projektów kluczowych, zawierająca wówczas 17 inwestycji, została przyjęta zgodnie z wymogami Instytucji Koordynującej RPO.

  Znajdujące się na liście projektów kluczowych przedsięwzięcia mają charakter strategiczny dla rozwoju regionu. To inwestycje o podstawowym znaczeniu dla Wielkopolski, specyficzne dla danej dziedziny, innowacyjne, a także niepowtarzalne. Projekty kluczowe wybiera Zarząd Województwa. Jednym ze źródeł wyboru projektów był System Ewidencji Przedsięwzięć. Ponadto na liście ujęto również niezależnie zgłaszane projekty, które w znaczący sposób wpłyną na zrównoważony rozwój województwa wielkopolskiego.

  W marcu 2007 roku okazało się, że Wielkopolska otrzyma dodatkowe 142,5 mln euro z Priorytetu XVII Konkurencyjność regionów Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w ramach tzw. mechanizmu kompensacyjnego (między cztery województwa poszkodowane przy wcześniejszym podziale środków unijnych podzielono 570 mln euro). Z tego względu Zarząd Województwa rekomendował do Ministerstwa Rozwoju Regionalnego listę 34 zadań, z których Komisja Oceny Projektów wybrała 12 inwestycji. Zgodnie z uwagami Komisji Europejskiej zgłoszonymi podczas negocjacji NSRO i programów operacyjnych na lata 2007-2013, te 12 dodatkowych zadań wpisano na listę projektów kluczowych WRPO. W ten sposób na liście projektów strategicznych znalazło się 29 zadań.

  Decyzją Zarządu Województwa w lipcu 2007 roku do listy projektów kluczowych dopisano „Budowę budynku dydaktycznego Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu", natomiast w listopadzie do listy projektów kluczowych dołączono projekt „Leczenia ostrych pęknięć aorty i ostrej zatorowości płucnej” Szpitala Klinicznego Przemienienia Pańskiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu oraz „Rozbudowa Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa w Poznaniu”. Tym samym lista projektów kluczowych zawierała 32 zadania i stanowiła załącznik do Szczegółowego Opisu Priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  W grudniu 2008 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego, w związku z pojawieniem się możliwości sfinansowania ze środków pomocowych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Priorytet 2.1 Infrastruktura strefy B+R, budowy Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego, postanowił o usunięciu projektu Budowa Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii Informacyjnych (konsorcjum Politechniki Poznańskiej z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN –Poznańskiego Centrum Superkomputerowo Sieciowego (IChB PAN-PCSS) z listy projektów kluczowych WRPO. Część projektu dotycząca Biblioteki technicznej i centrum wykładowego została natomiast wydzielona z ww. projektu i wpisana na listę projektów kluczowych w ramach działania 5.1. Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

  W związku z podjęciem przez Sejmik Województwa Wielkopolskiego decyzji o wykreśleniu projektu pt. Rozbudowa zabytkowego gmachu Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu o wielofunkcyjną salę prób z Wieloletniego Programu Inwestycyjnego, Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął także decyzję o wyłączeniu projektu z Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla WRPO.

  W marcu 2009 r. do listy projektów kluczowych dodany został projekt samorządu województwa „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

  Ze względu na fakt, iż Sejmik Województwa Wielkopolskiego dokonał zmian w Limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, projekt „Droga Nr 434 – budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9 km” będzie finansowany ze środków własnych Samorządu Województwa Wielkopolskiego. Dlatego też ww. projekt został usunięty z IWIPK WRPO.

  W związku z wycofaniem przez beneficjenta wniosku pt. „Rozbudowa budynku dydaktycznego J na potrzeby kształcenia medycznego i około medycznego w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile wraz z wyposażeniem”, projekt został usunięty z IWIPK WRPO.

  W czerwcu 2009 r. do IWIPK dodano dwa nowe projekty, które przewidziane są do realizacji w ramach V Priorytetu „Infrastruktura dla kapitału ludzkiego”. Są to „Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem” oraz „Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”.

  W październiku 2009 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o usunięciu z listy projektów kluczowych dwóch projektów: „Inkubator Technologiczny w Kaliszu” oraz „Regionalny Instytut Transferu Technologii”.

  Z kolei w lipcu 2010 r. podjęto decyzję o wpisaniu do IWIPK WRPO projektu pt. „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu”. Projekt ten będzie realizowany w ramach Działania 3.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” WRPO.

  Kolejnymi projektami, które wpisano do IWIPK są „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań-Wrocław z m. Widziszewo” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne) oraz „Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”, który będzie realizowany w ramach Działania 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego.

  W listopadzie 2010 r. Instytucja Zarządzająca WRPO zdecydowała o przyjęciu do Wykazu dwóch kolejnych projektów tj. „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego oraz projektu pt. „Poprawa wykrywalności, standardów diagnostyki i radioterapii nowotworów w Wielkopolsce”, przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie.

  W styczniu 2011 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował o usunięciu z wykazu dwóch projektów tj. „Adaptacja obiektów pokoszarowych na potrzeby dydaktyczno-naukowe PWSZ w Gnieźnie” oraz „Przedłużenie linii tramwajowej z pętli Zawady do stacji Poznań Wschód”.

  Kolejnym projektem, który został dodany do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO jest projekt pt. „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”. Projekt będzie realizowany w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”.

  Z kolei w listopadzie 2011 r. podjęto decyzję o wpisaniu do IWIPK WRPO projektu pt. „Rewitalizacja i modernizacja zabytkowego budynku głównego Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu przy Al. Marcinkowskiego 29”. Projekt ten będzie realizowany w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” WRPO.

  W lutym 2012 r. do listy projektów kluczowych dodane zostały trzy projekty, tj. „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie”, realizowany w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”; „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” – projekt realizowany w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego” oraz „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia”, który będzie realizowany w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”. W dniu 3 lutego 2012 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą jedenastą część dokumentu, wpisując powyższe projekty do IWIPK WRPO.

  Natomiast w kwietniu 2012 r. podjęto decyzję o wpisaniu do IWIPK WRPO projektu pn. „Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie na cele biblioteczne” realizowanego w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

  Z kolei pod koniec lipca, w dniu 25 lipca 2012 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą trzynastą część Wykazu wpisując  trzy następujące projekty do IWIPK WRPO, tj. „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim”, realizowany w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”; „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski”, realizowany w ramach Działania 6.2 „ Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” oraz „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, realizowany w ramach Działania 6.1 „Turystyka”.

  W dniu 23 sierpnia 2012 roku, Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął kolejną część – czternastą Wykazu, wpisując projekt pn  „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” na listę projektów kluczowych, realizowany w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”

  W dniu 27 września 2012 r., decyzją Zarządu Województwa Wielkopolskiego przyjęta została piętnasta część Wykazu, wpisując projekt pn  „Budowa ul. Philipsa w Pile” w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”

  Natomiast pod koniec października 2012 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą szesnastą część Wykazu wpisując  projekt pn. „Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz” do IWIPK WRPO, realizowany w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”.

  W dniu 14 listopada 2012 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą siedemnastą część Wykazu wpisując dwa projekty: ”Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej” realizowany w ramach Działania 6.1 „Turystyka” oraz projekt „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek – Etap I” realizowany w ramach Działania 6.2 „ Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

  Z kolei w połowie  stycznia 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą osiemnastą część Wykazu wpisując dwa projekty: ”Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – etap II”  realizowany w ramach Działania  5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania  systemu ochrony zdrowia w województwie” oraz  projekt „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne” realizowany w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

  W dniu 31 stycznia 2013 r., Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą dziewiętnastą część Wykazu wpisując projekt „Budowa Parku Technologicznego DELPHI w Ostrowie Wielkopolskim” realizowany w ramach Działania  1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”

  W dniu 22 lutego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą dwudziestą część Wykazu wpisując projekt  „Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11”, realizowany w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.

  Natomiast w dniu 11 kwietnia Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą dwudziestą pierwszą część Wykazu wpisując projekt „Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr 4073P”, realizowany w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.

  W dniu 31 maja 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą dwudziestą drugą część Wykazu wpisując projekt pn. „Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną”, realizowany w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

  Natomiast w dniu 14 sierpnia 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą dwudziestą trzecią część Wykazu wpisując dwa projekty pn. „Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz”, realizowany w ramach Działania 6.1 „Turystyka” oraz projekt
  | pn. „Rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb nowego kierunku studiów 2 stopnia - Protetyka słuchu”, realizowany w ramach Działania 5.1”Infrastruktura szkolnictwa wyższego”.

        W związku ze stworzeniem potencjalnym beneficjentom perspektywy finansowej 2014-2020 możliwości dofinansowania dokumentacji dla przyszłych inwestycji strategicznych ze środków Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne), Zarząd Województwa Wielkopolskiego w dniu 10 października 2013 r. przyjął dwudziestą czwartą część Wykazu wpisując na Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych WRPO następujące projekty:

  1. Wielkie nocne widowisko o dziejach Polski – dokumentacja”, realizowany przez Miasto i Gminę Murowana Goślina.
  2. Wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu Budowa innowacyjnej zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego”, realizowany przez Komendę Wojewódzką Policji w Poznaniu.
  3. Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycje strategiczną – modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Domu Kultury Oskard”, realizowany przez Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Dom Kultury Oskard
  4. Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz”, realizowany wspólnie przez Miasto Wągrowiec, Gminę Czerwonak, Miasto i Gminę Gołańcz, Miasto i Gminę Murowana Goślina, Miasto i Gminę Skoki, Gminę Wągrowiec.
  5. Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem przesiadkowym Brama Zachodnia w Poznaniu – dokumentacja studialna”, realizowany przez Miasto Poznań.
  6. Opracowanie dokumentacji umożliwiającej przygotowanie uzbrojenia strategicznego terenu inwestycyjnego na terenie Powiatu Ostrowskiego”, realizowany przez Powiat Ostrowski.
  7. Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, – DW 182 obwodnica Wronek”, realizowany przez Wielkopolski Zarząd Dróg Wojewódzkich.

  W dniu 10 października 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjmując uchwałą dwudziestą czwartą część Wykazu, zadecydował również o wpisaniu dwóch następujących projektów: „Rozwój zrobotyzowanych stereotaktycznych metod radioterapii nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii – Cybernetyczny nóż do radioterapii”, realizowany w ramach Działania  5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania  systemu ochrony zdrowia w województwie” oraz  projekt „Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu”, realizowany w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.              

  W dniu 21 listopada 2013 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą dwudziestą piątą część Wykazu wpisując projekt pn. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim poprzez modernizację Szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im Eugenii i Janusza Zeylandów” realizowany w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”. 

  W dniu 6 grudnia 2013r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą dwudziestą szóstą część Wykazu wpisując następujące projekty

  1. "Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej modernizację i zakup taboru oraz modernizację i budowę zaplecza technicznego" realizowany w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne)
  2. Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” (Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu), realizowany w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne)
  3. Budowa Centrum Uniwersytecki Park Historii Ziemi – innowacyjnej i unikatowej placówki naukowo – edukacyjno – rekreacyjnej” realizowany w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne)

  W dniu 13 lutego 2014 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego zmienił dwudziestą szóstą część Wykazu wykreślając z niego projekt „Budowa Centrum Uniwersytecki Park Historii Ziemi – innowacyjnej i unikatowej placówki naukowo – edukacyjno – rekreacyjnej”.

  W dniu 20 lutego Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął dwudziestą siódmą część Wykazu wpisując na nią następujące projekty:

  -        „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”,

  -        „Opracowanie dokumentacji dla projektu Tu się wszystko zaczęło – ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”,

  -        „Analiza i ewaluacja dostępnych modeli transportu zanieczyszczeń i dyspersji w atmosferze oraz systemów numerycznej pogody połączona z przygotowaniem, uruchomieniem i udostępnianiem wybranych modeli w środowisku obliczeniowym”.

  W dniu 5 marca 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą dwudziestą ósmą część Wykazu wpisując dwa projekty: projekt pn. ”Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim – etap II” realizowany w ramach Działania 6.1 „Turystyka” oraz projekt pn. „Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowany w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne).

  W dniu 23 maja 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą dwudziestą dziewiątą część Wykazu wpisując dwa projekty: projekt pn. „Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6” oraz „Opracowanie dokumentacji dot. kompleksowej termomodernizacji energetycznej obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu” realizowane w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne).

  W dniu 27 czerwca 2014 r. z Wykazu usunięto projekt „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek – Etap I” realizowany w ramach Działania 6.2 „ Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

  W dniu 4 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą trzydziestą część Wykazu wpisując dwa projekty: projekt pn. „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” realizowany w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” oraz „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna” realizowany w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne).

  W dniu 18 lipca 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą trzydziestą pierwszą część Wykazu wpisując dwa projekty: projekt pn. „Restauracja wnętrza XIII w. kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego – kontynuacja prac przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej” oraz „Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz zmiana sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci” realizowane w ramach Działania 6.2 „ Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

  W dniu 28 sierpnia 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą trzydziestą drugą część Wykazu wpisując dwa projekty: projekt pn. „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” oraz „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” realizowane w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego”.

  W dniu 18 września 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą trzydziestą trzecią część Wykazu wpisując projekty: „Wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w innowacyjną infrastrukturę informatyczną” oraz „Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – eUczelnia” realizowane w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego”.

  W dniu 16 października 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą trzydziestą czwartą część Wykazu wpisując projekt pn. „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej” realizowany w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”.

  W dniu 30 października 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą trzydziestą piątą część Wykazu wpisując projekt „Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium” realizowany w ramach Działania 5.4 „Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej” oraz „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” realizowany w ramach Działania 6.1 „Turystyka”.

   

  W dniu 27 listopada 2014 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą trzydziestą szóstą część Wykazu wpisując projekt „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” realizowany w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

   


  KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW  KLUCZOWYCH W RAMACH WRPO

  Umieszczenie zadania na liście projektów kluczowych oznacza warunkową deklarację jego realizacji i związane jest z zarezerwowaniem środków w ramach budżetu WRPO, bez konieczności wzięcia udziału w procedurze konkursowej. Po spełnieniu wymogów formalnych i merytorycznych, beneficjenci realizujący projekty kluczowe otrzymają dofinansowanie ze środków unijnych. Lista projektów zamieszczona w załączniku zawiera nazwę projektu, beneficjenta oraz szacunkową wartość projektu w mln euro.

  Zgodnie z wytycznymi Ministra Rozwoju Regionalnego w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, Indykatywny Wykaz Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 został poddany konsultacjom społecznym. Lista projektów kluczowych była poddawana konsultacjom, m.in. na konferencjach regionalnych, które były organizowane w 2006 oraz w 2007 roku. Na stronie internetowej zamieszczony był również formularz, na którym można było zgłaszać uwagi do Wykazu.

  Ponadto w dniach od 1 grudnia 2008 roku do 5 stycznia 2009 r. trwały konsultacje społeczne projektu "Biblioteka Techniczna i Centrum Wykładowe", którego beneficjentem jest Politechnika Poznańska, natomiast od 29 stycznia do 2 marca 2009 trwały konsultacje projektu „Kompleksowa promocja gospodarki i inwestycji w Wielkopolsce”.

  Z kolei w dniach od 21 kwietnia do 21 maja 2009 r. odbyły się konsultacje społeczne projektów „Budowa Biocentrum Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wraz z wyposażeniem” oraz „Poprawa jakości kształcenia poprzez wyposażenie biblioteki oraz modernizację i wyposażenie sal dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu”.

  Konsultacje społeczne projektu „Budowa kanalizacji w miejscowości Wieleń wraz z modernizacją i rozbudową oczyszczalni ścieków przy ul. Jaryńskiej w Wieleniu” odbyły się w dniach od 17 czerwca 2010 r. do 19 lipca 2010 r. W dniach od 22 lipca 2010 r. do 23 sierpnia 2010 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań-Wrocław z m. Widziszewo” oraz projektu „Centrum Edukacyjne Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu”.

  W dniach od 30 września 2010 r. do 2 listopada 2010 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu pt. „Rozbudowa zintegrowanego systemu bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego województwa wielkopolskiego”. Projekt „Poprawa wykrywalności, standardów diagnostyki i radioterapii nowotworów w Wielkopolsce” był konsultowany społecznie m.in. na konferencjach regionalnych, które były organizowane w 2006 oraz w 2007 roku. Na stronie internetowej zamieszczony był również formularz, na którym można było zgłaszać uwagi do Wykazu, w tym także ww. projektu.

  Projekt pt. „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu” został poddany konsultacjom społecznym w okresie od 28 lutego 2011 r. do 1 kwietnia 2011 r.,  natomiast projekt Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu w dniach od 14 października do 14 listopada 2011 r.

  W dniach od 30 grudnia 2011 r.do 30 stycznia 2012 r. odbyły się konsultacje trzech projektów, tj. „Aktywizacja terenów inwestycyjnych Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. przez budowę drogi i poprawę bezpieczeństwa w Podaninie, realizowany w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”; „Utworzenie Centrum Dydaktycznego Badań Kół Zębatych przez Państwową Wyższą Szkołę Zawodową w Kaliszu” – projekt realizowany w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura Szkolnictwa Wyższego” oraz „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia”, który będzie realizowany w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”.

  Natomiast w dniach od 2 marca 2012 r. do 2 kwietnia 2012 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu pn. „Renowacja oraz adaptacja prezbiterium kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP w Gnieźnie”, który będzie realizowany w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

  W dniach od 11 czerwca 2012 r. do 11 lipca 2012 r. odbyły się konsultacje społeczne trzech projektów, tj. „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim”, realizowany w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”;” Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski”, realizowany w ramach Działania 6.2 „ Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” oraz „Kompleksowa promocja markowego produktu turystyki wodnej Wielka Pętla Wielkopolski”, realizowany w ramach Działania 6.1 „Turystyka”.

  Z kolei w dniach od 6 lipca 2012 r. do 6 sierpnia 2012 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu pn. „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”, który będzie realizowany w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”

  Projekt pt. „Budowa ul. Philipsa w Pile, łączącej drogi o znaczeniu regionalnym” został poddany konsultacjom społecznym w okresie od 24 sierpnia 2012 r. do 24 września.

  Projekt pn.” Budowa drogi łączącej drogę powiatową nr 2512P (ul. Rabowicka) z drogą krajową nr 92 wraz z drogami serwisowymi oraz przebudową odcinka ul. Rabowickiej i drogi krajowej nr 92 w miejscowości Jasin, Gmina Swarzędz” został poddany konsultacjom społecznym w dniach od 3 sierpnia do 3 września 2012 r.”, który będzie realizowany w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi powiatowe i gminne)”

  W dniach od 8 października do 8 listopada 2012 r. odbyły się konsultacje społeczne dwóch projektów tj. „Budowa markowego produktu turystycznego Wielkopolski: Pilska strefa aktywności turystycznej” realizowanego w ramach Działania 6.1 „Turystyka” oraz projektu „Rewitalizacja zespołu pałacowo – parkowego dla potrzeb Instytutu Rozbitek – Etap I” realizowanego w ramach Działania 6.2 „ Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

  W dniach od 11 grudnia 2012 r. do 11 stycznia 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne dwóch projektów tj. ”Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług Wojewódzkich Jednostek Ochrony Zdrowia – etap II”  realizowany w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania  systemu ochrony zdrowia w województwie” oraz projekt „Renowacja i adaptacja zabytkowego zespołu klasztornego Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim na cele kulturalne” realizowany w ramach Działania  6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”

  W dniach od 27 grudnia do 27 stycznia 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Budowa Parku Technologicznego DELPHI w Ostrowie Wielkopolskim” realizowanego w ramach Działania  1.4 „Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji”

  W dniach od 18 stycznia do 18 lutego 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Dostosowanie układu komunikacyjnego dróg w Powiecie Kępińskim do nowych połączeń regionalnych i ponadregionalnych w związku z budową dróg ekspresowych S-8 i S-11” realizowanego w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.

  W dniach od 8 marca do 8 kwietnia 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Poprawa układu komunikacyjnego polegająca na przebudowie i budowie dróg gminnych stanowiących łącznik pomiędzy drogą wojewódzką nr 434, a drogą powiatową nr 4073P” realizowanego w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.

  W dniach od 16 kwietnia do 16 maja 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu ”Zachowanie europejskiego i światowego dziedzictwa kulturowego. Projekt inwestycyjny dotyczący byłego obozu Zagłady w Chełmnie nad Nerem, podnoszący jego wartość muzealną i turystyczną” realizowanego w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

  Z kolei w dniach od 5 lipca do 9 sierpnia 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne dwóch następujących projektów: „Stworzenie markowego produktu turystycznego województwa Wielkopolskiego poprzez budowę infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej wzdłuż Jeziora Powidzkiego, na terenie nieruchomości gminnych w m. Powidz”, realizowanego w ramach Działania 6.1 „Turystyka” oraz projektu| pn. „Rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb nowego kierunku studiów 2 stopnia – Protetyka słuchu”, realizowanego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”  

  W dniach  od 23 sierpnia 2013 r. do 23 września 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne    projektu pn. „Budowa obwodnicy śródmieścia Swarzędza łączącej drogę krajową nr 92 z drogą powiatową nr 2502P w ciągu ul. Dworcowej w Swarzędzu”, realizowanego w ramach Działania  2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”.                                                                                    

  Z kolei w dniach od 20 września 2013 r. do 5 października 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu pn. „Rozwój zrobotyzowanych stereotaktycznych metod radioterapii nowotworów w Wielkopolskim Centrum Onkologii – Cybernetyczny nóż do radioterapii”, realizowanego w ramach Działania  5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania  systemu ochrony zdrowia w województwie”

  Również w dniach od 20 września 2013 r. do 5 października 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne następujących projektów:

  • Wielkie nocne widowisko o dziejach Polski – dokumentacja,
  • Wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu Budowa innowacyjnej zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego,
  • Dokumentacja projektowa wspierająca inwestycję strategiczną – modernizację i rozbudowę obiektu Centrum Kultury i Sztuki w Koninie – Domu Kultury Oskard,
  • Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz,
  • Przebudowa trasy tramwajowej w ul. Dąbrowskiego wraz z węzłem przesiadkowym Brama Zachodnia w Poznaniu – dokumentacja studialna,
  • Opracowanie dokumentacji umożliwiającej przygotowanie uzbrojenia strategicznego terenu inwestycyjnego na terenie Powiatu Ostrowskiego
  • Wykonanie projektów koncepcyjnych: - DW 434 obwodnica Gostynia, - DW 178 obwodnica Obornik, - DW 182 obwodnica Wronek.

   

  Powyższe projekty realizowane będą ze środków Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne).

   

  W dniach od 4 listopada 2013 r. do 19 listopada 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu pn. „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie wielkopolskim poprzez modernizację Szpitala w Chodzieży wchodzącego w strukturę Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii im Eugenii i Janusza Zeylandów”, realizowanego w ramach Działania 5.3„Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”.    

  W dniach od 14 listopada 2013 r. do 28 listopada 2013 r. odbyły się konsultacje społeczne następujących projektów:

  1. ”Przygotowanie dokumentacji umożliwiającej modernizację i zakup taboru oraz modernizację i budowę zaplecza technicznego”.
  2. „Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych na terenie miasta Piły – rozwój strefy przemysłowej Piła południowo – wschodnia” (Przygotowanie dokumentacyjne I i II etapu projektu).
  3. „Budowa Centrum Uniwersytecki Park Historii Ziemi – innowacyjnej i unikatowej placówki naukowo – edukacyjno – rekreacyjnej”.

  Powyższe projekty realizowane będą ze środków Pomocy Technicznej Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (Priorytet VII Pomoc Techniczna, Działanie 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne).

  W dniach od 31 stycznia 2014 r. do 14 lutego 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne następujących projektów:

  -        „Przygotowanie dokumentacyjne II etapu projektu Budowa markowego produktu Wielkopolski – Pilska strefa aktywności”,

  -        „Opracowanie dokumentacji dla projektuTu się wszystko zaczęło– ekspozycja świadectw początków państwowości polskiej na Ostrowie Tumskim w Poznaniu”,

  -        „Analiza i ewaluacja dostępnych modeli transportu zanieczyszczeń i dyspersji w atmosferze oraz systemów numerycznej pogody połączona z przygotowaniem, uruchomieniem i udostępnianiem wybranych modeli w środowisku obliczeniowym”.

  W dniach od 13 lutego 2014 r. do 27 lutego 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne następujących projektów:

  -        „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej Kórnika poprzez budowę promenady nad Jez. Kórnickim – etap II” realizowanego w ramach Działania 6.1 „Turystyka”

  -        „Dokumentacja techniczna Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego (SIPWW)” realizowanego w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne) .

  W dniach 24 kwietnia do 9 maja 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne następujących projektów: „Dokumentacja projektowa kompleksowej inwestycji przebudowy na nowoczesne centrum kształcenia budynku WSCKZiU nr 2 w Poznaniu przy ul. Mostowej 6” oraz „Opracowanie dokumentacji dot. kompleksowej termomodernizacji energetycznej obiektu po Wydziale Chemii UAM przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu” realizowanych w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne).

  W dniach 12 czerwca 2014 r. do 28 czerwca 2014 r. odbyły się konsultacje następujących projektów: „Uzbrojenie strategicznych terenów inwestycyjnych w pobliżu autostrady A2 na terenie Gminy Września” realizowany w ramach Działania 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych” oraz „Regionalne Centrum Seniora w Pleszewie – etap I dokumentacja techniczna” realizowany w ramach Działania 7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO, Schemat II Inwestycje strategiczne).

  W dniach 30 czerwca 2014 r. do 14 lipca 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne projektów „Restauracja wnętrza XIII w. kościoła p.w. Wniebowzięcia NMP i św. Antoniego – kontynuacja prac przy zabytkowym zespole kościelno-klasztornym OO. Franciszkanów w Gnieźnie przy ul. Franciszkańskiej” oraz „Rewitalizacja zabytkowego ratusza w miejscowości Rostarzewo oraz zmiana sposobu jego użytkowania z przeznaczeniem na regionalną izbę pamięci” realizowanych w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

  W dniach 8 sierpnia do 25 sierpnia 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne projektów: „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” oraz „Usługa szerokopasmowej bezpiecznej transmisji danych dla wymiany danych pomiędzy podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego i Urzędem Marszałkowskim Województwa Wielkopolskiego” realizowanych w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego”.

  W dniach 29 sierpnia do 5 września 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne projektów „Wyposażenie Centrum Edukacyjnego Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w innowacyjną infrastrukturę informatyczną” oraz „Uniwersytet Medyczny w Poznaniu – eUczelnia” realizowanych w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego”.

  W dniach 25 września do 10 października 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu „Wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb Centrum Symulacji Stomatologicznej” realizowanego w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”.

  W dniach 9 października do 24 października 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne projektów: „Adaptacja podcienia budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu na potrzeby Hospicjum Palium” realizowanego w ramach Działania 5.4 „Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej” oraz „Promocja Wielkiej Pętli Wielkopolski – markowego produktu turystyki wodnej w Wielkopolsce – etap II” realizowanego w ramach Działania 6.1 „Turystyka”.

   

  W dniach 30 października 2014 r. do 14 listopada 2014 r. odbyły się konsultacje społeczne projektu: „Renowacja i remont zabytkowego budynku Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu” realizowanego w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”.

   


  INDYKATYWNY WYKAZ INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH - ZESTAWIENIE

  W dniu 18 kwietnia 2008 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął pierwszą część (zawierającą 16 projektów) Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (IWIPK WRPO), która została zmieniona 16 stycznia 2009 r. uchwałą nr 2170/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego (wykreślono wspomniany projekt Teatru Wielkiego im. Stanisława Moniuszki w Poznaniu) oraz uchwałą nr 2513/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. (usunięto projekty: „Droga Nr 434 – budowa obwodnicy m. Krobia o dł. 1,9 km” oraz  „Rozbudowa budynku dydaktycznego J na potrzeby kształcenia medycznego i około medycznego w PWSZ im. Stanisława Staszica w Pile wraz z wyposażeniem”).

  Pierwsza część IWIPK WRPO została także zmieniona 25 stycznia 2010 r. uchwałą nr 3502/2010 Zarządu Województwa Wielkopolskiego, uchwałą nr 4632/2010 z dnia 4 listopada 2010 r. oraz uchwałą nr 178/2011 z 13 stycznia 2011 r.

   

  24 lipca 2008 r. Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął uchwałą drugą część IWIPK WRPO, zawierającą 6 projektów (zmienioną w dniu 12 listopada 2009 r., 23 sierpnia 2010 r. oraz 13 stycznia 2011 r.);  w styczniu 2009 r. przyjęta została III część Wykazu, obejmująca
  7 projektów, która została zmieniona uchwałą nr 2513/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 24 kwietnia 2009 r. Kolejne części przyjmowane były:  w marcu 2009 r. – IV część Wykazu, w czerwcu 2009 r. – V część (zmieniona uchwałą nr 3236/2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 listopada 2009 r.), w lipcu 2010 r. – część VI, w sierpniu 2010 r. – VII część, w listopadzie 2010 r. – część VIII, dziewiąta część Wykazu została przyjęta w kwietniu 2011 r., dziesiąta w listopadzie 2011 r., jedenasta w lutym 2012 r., dwunasta w kwietniu 2012 r., trzynasta w lipcu 2012 r., czternasta w sierpniu 2012r., piętnasta we wrześniu 2012 r., szesnasta w październiku 2012 r., siedemnasta w listopadzie 2012 r., osiemnasta i dziewiętnasta w styczniu 2013 r., dwudziesta w lutym 2013 r., dwudziesta pierwsza w kwietniu 2013 r., dwudziesta drugą w maju 2013 r., dwudziesta trzecia w sierpniu 2013 r., dwudziesta czwarta w październiku 2013 r., dwudziesta piątą w listopadzie 2013 r., dwudziesta szósta w grudniu 2013 r., dwudziesta siódma w lutym 2014 r., dwudziesta ósma w marcu 2014 r., dwudziesta dziewiąta w maju 2014 r., trzydziesta w lipcu 2014 r., trzydziesta pierwsza w lipcu 2014 r., trzydziesta druga w sierpniu 2014 r., trzydziesta trzecia we wrześniu 2014 r., trzydziesta czwarta w październiku 2014 r., trzydziesta piąta w październiku 2014 r., trzydziesta szósta w listopadzie 2014 r., trzydziesta siódma w styczniu 2015 r., trzydziesta ósma w lutym 2015 r., trzydziesta dziewiąta w lutym 2015 r., czterdziesta w lutym 2015 r.

  Data publikacji: 4.11.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  16027418

  Odwiedza nas 221 gości oraz 0 użytkowników.