3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Budowa platformy teleinformatycznej dla administracji samorządowej w celu cyfryzacji procesów i zadań realizowanych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskie

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budowa platformy teleinformatycznej dla administracji samorządowej w celu cyfryzacji procesów i zadań realizowanych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego” w ramach Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu pn. „Budowa platformy teleinformatycznej dla administracji samorządowej w celu cyfryzacji procesów i zadań realizowanych na poziomie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Marszałkowskiego” jest:

  1. Wyposażenie nowej serwerowni Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w platformę sprzętową – zakup serwerów, macierzy dyskowej, urządzeń sieciowych oraz platformę oprogramowania – zakup oprogramowania serwerowego wraz z licencjami, serwera poczty elektronicznej, serwera relacyjnej baz danych oraz oprogramowania do tworzenia wirtualnego środowiska pracy serwerów. Wyposażenie serwerowni ma na celu centralizację usług informatycznych dla pracowników Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w jednym miejscu co usprawni wymianę danych oraz bezpieczeństwo ich przechowywania.

  2.  Standaryzacja i wdrożenie nowych usług przyjmowania i przetwarzania dokumentów w Urzędzie oparta na wdrożeniu systemu wydruku podążającego wraz z zakupem urządzeń służących do drukowania, przetwarzania i obróbki dokumentów do postaci elektronicznej.

  3.  Standaryzacja i podniesienie poziomu bezpieczeństwa środowiska pracy dla pracownika Urzędu, poprzez zakup i wymianę laptopów i komputerów wraz z niezbędnym oprogramowaniem, które stanowią podstawowe narzędzie pracy w środowisku teleinformatycznym Urzędu.

  Niniejsze wyposażenie stanowić będzie fundament dla rozwoju elektronicznego obiegu dokumentów, który będzie pełnił rolę systemu integrującego realizowanie spraw w Urzędzie w oparciu o elektroniczne zarządzanie dokumentacją (EZD) dla województwa wielkopolskiego na poziomie obsługi 45 e-usług udostępnionych przez Urząd na platformie ePUAP2. Zasoby wykorzystane w projekcie maja również stanowić bazę teleinformatyczną do obsługi potwierdzania profilu zaufanego, który będzie funkcjonował w Urzędzie od I kwartału 2016 r.

  Taki sposób realizacji projektu powoduje unifikację środowiska pracy dla pracownika Urzędu co przekłada się w efekcie na możliwość bardziej efektywnego, opartego na tych samych normach i standardach, wdrażania nowych usług i rozwiązań teleinformatycznych na poziomie całego Urzędu.

  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z celem operacyjnym 1.3. Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 2 100 000 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99%[1] kosztów kwalifikowalnych tj.  2 079 000 PLN[2].

  Okres realizacji projektu to lata (IV kwartał) 2014 – (IV kwartał) 2015.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego[3]) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Ponadto, aby uznać projekt za projekt kluczowy, zgodnie z Zasadami wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (przyjęte uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r.), powinien on spełniać następujące kryteria strategiczne (zatwierdzone także Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  [1] Na dzień 16.11.2015r., środki pozostające w Działaniu 2.7 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  [3] Na dzień 16.11.2015 r., środki  pozostające w Działaniu 2.7 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 3 grudnia 2015 roku.

  Data publikacji: 19.11.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14410273

  Odwiedza nas 454 gości oraz 0 użytkowników.