3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Infrastruktura środowiska informatycznego Politechniki Poznańskiej dla elektronicznego obiegu dokumentów”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Infrastruktura środowiska informatycznego Politechniki Poznańskiej dla elektronicznego obiegu dokumentów” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest realizacja koncepcji budowy infrastruktury środowiska informatycznego Politechniki Poznańskiej ukierunkowanej na wyposażenie Uczelni

  w rozwiązania informatyczne i wdrożenie technologii informatycznych jako platformy informatycznej dla wdrożenia i eksploatacji elektronicznego obiegu dokumentów.

  Zakres projektu obejmuje zakup niezbędnych dla realizacji w/w budowy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w postaci:

  - urządzeń przetwarzania danych (serwery, macierze dyskowe, archiwizator danych, interfejsy światłowodowe),

  - urządzeń szerokopasmowej transmisji danych dla obsługi zasobów przetwarzania danych (przełączniki Fibre Channel i Infiniband),

  - stanowisk roboczych (stacjonarne, mobilne, urządzenie wielofunkcyjne),

  - instalacji infrastruktury technicznej dla zabezpieczenia eksploatacji zasobów,

  - oprogramowania aplikacyjnego uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do zasobów klasy NAC,

  - oprogramowania aplikacyjnego klasy ERP,

  - oprogramowania aplikacyjnego klasy BI,

  - oprogramowanie aplikacyjne klasy EOD.

  Projekt buduje infrastrukturę dla wytwarzania i udostępniania wewnątrzuczelnianych (klasa A2A) usług elektronicznych:

  1. Obieg dokumentów.

  2. Finanse i księgowość.

  3. Logika biznesowa (panel menadżerski, zbiór wskaźników KPI, raporty).

  4. Uwierzytelnianie i autoryzacja dostępu niezbędnych dla zarzadzania Uczelnią i organizacji wytwarzania oraz świadczenia przez nią usług badawczych i edukacyjnych.

  Zakres projektu obejmuje również budowę usługi elektronicznej (klasa A2C) dla zarządzania obiegiem dokumentów korzystającej z wewnątrzuczelnianych usług elektronicznych – w tym usługi wewnętrznej obiegu danych i dokumentów.

  Usługi elektroniczne zostaną zintegrowane z infrastrukturą techniczną, której podstawa jest uczelniana usługa uwierzytelniania i autoryzacji dostępu.

  Przedmiotowy projekt jest kolejnym etapem ukierunkowanej przebudowy i restrukturyzacji dostosowującej środowisko informatyczne do wymagań gospodarki opartej na wiedzy

  i społeczeństwa informacyjnego przez wdrożenie technologii i rozwiązań informatycznych niezbędnych dla wytwarzania i udostępniania usług elektronicznych a w szczególności dla świadczenia usług badawczych i edukacyjnych.

  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z:

  a) celem operacyjnym 1.3. Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego,

  b) celem operacyjnym 5.5 Zwiększenia dostępności do podstawowych usług publicznych,

  c) celem operacyjnym 7.2 Wsparcie szkolnictwa wyższego.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Politechnika Poznańska.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi  8 538 434,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 85%[1]  kosztów kwalifikowalnych
  tj.  7 257 668,90 PLN[2]. Maksymalny poziom dofinansowania w Działaniu 2.7 wynosi 99% kosztów kwalifikowalnych.

  Okres realizacji projektu to lata (I kwartał) 2009 – (IV kwartał) 2015.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego[3]) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Ponadto, aby uznać projekt za projekt kluczowy, zgodnie z Zasadami wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (przyjęte uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r.), powinien on spełniać następujące kryteria strategiczne (zatwierdzone także Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO):

  1. Strategiczny charakter projektu.
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4. Specyfika i innowacyjność projektu.
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  [1] Na dzień 10.11.2015r., środki pozostające w Działaniu 2.7 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) i mogą ulec zmianie w wyniku np. zmian kursu Euro lub realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  [3] Na dzień 10.11.2015r., środki  pozostające w Działaniu 2.7 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 85% kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 27 listopada 2015 roku.

  Data publikacji: 13.11.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15478257

  Odwiedza nas 157 gości oraz 0 użytkowników.