3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO –„Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Rozbudowa i przebudowa istniejącego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu.

  Proces realizacji projektu podzielony został na następujące etapy:

  -        rozbudowa w poziomie kondygnacji II piętra budynku diagnostycznego z przeznaczeniem na pomieszczenia Bloku Operacyjnego,

  -        modernizacja budynku diagnostycznego w zakresie komunikacji oraz poprzedniej lokalizacji Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni z przeznaczeniem na nową lokalizację Centralnej Sterylizatorni.

  Efektem realizacji inwestycji jest uzyskanie nowoczesnego, spełniającego wymogi określone przepisami prawa oraz standardami międzynarodowymi, Bloku Operacyjnego składającego się z 8 sal operacyjnych (2 sale uniwersalne, 2 chirurgii ogólnej, 2 ortopedyczne, 1 ginekologiczno-urologiczna, 1 transplantologiczna) oraz niezbędnych pomieszczeń pomocniczych. W Bloku Operacyjnym wykonywane będą procedury zabiegowe z zakresu chirurgii, ortopedii, ginekologii i położnictwa, urologii, transplantologii, otolaryngologii, okulistyki.

  Jednocześnie, w wyniku realizacji projektu poszczególne pomieszczenia Bloku Operacyjnego, Centralnej Sterylizatorni oraz obszaru komunikacji spełniają wymogi zapisane w przepisach Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. 2012 poz. 739).

  Zakres rzeczowy prac obejmował:

  -        roboty budowlane,

  -        montaż instalacji: wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji, wody lodowej, gazów medycznych, elektrycznej, przeciwpożarowej,

  -        montaż sieci/systemów: komputerowej, telefonicznej, telewizji dozorowej, kontroli dostępu i domofonu, dźwiękowego ostrzegawczego.

  Połączenie ww. robót budowlanych w jeden projekt wynikało bezpośrednio z dążenia do uzyskania niezbędnych z punktu widzenia przepisów prawa i praktyki lekarskiej efektów przy jednoczesnym maksymalnym obniżeniu koniecznych do poniesienia nakładów.

  Rozbudowa i przebudowa Bloku operacyjnego i Centralnej sterylizatorni pozwoliła w pełni zaspokoić potrzeby szpitala w zakresie ilości wykonywanych zabiegów operacyjnych, zarówno w trybie pilnym jak i planowym, oraz zapewniła spełnianie przez poszczególne pomieszczenia, objęte projektem, zlokalizowane w budynku diagnostycznym Szpitala, wymogów zapisanych w aktualnych przepisach i standardach.

  Konieczność realizacji projektu wynikała przede wszystkim ze złego stanu technicznego pomieszczeń Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni, które nie spełniały w istotnych aspektach przepisów prawa i obowiązujących standardów. Zgodnie z opiniami technicznymi, dane pomieszczenia wymagały generalnego remontu. Dodatkowo,  w 2010 r. nastąpiła likwidacja Wielkopolskiego Centrum Ortopedii i Chirurgii Urazowej w Poznaniu (jednostka organizacyjna szpitala) i Blok Operacyjny musiał zapewnić realizację zabiegów, które do tej pory były tam wykonywane – spowodowało to konieczność zwiększenia o 4,4% liczby możliwych do wykonania operacji.

  Realizacja projektu była szczególnie istotna ze względu na fakt funkcjonowania szpitala w trybie pomocy doraźnej. Szpital dokonuje głównie przyjęć w stanach zagrożenia zdrowia i życia (na dzień rozpoczęcia projektu odsetek tzw. przyjęć ostrych wynosił ok. 35%). Dezorganizuje to pracę szpitala w zakresie przyjęć planowych i zmusza do zmiany zaplanowanej wcześniej pracy Bloku Operacyjnego.

  Realizacja projektu pozwoliła na stworzenie nowoczesnego Bloku Operacyjnego pozwalającego w sposób sprawny realizować planowe zabiegi jak również elastycznie reagować na pacjentów z urazami, którzy muszą być operowani w trybie pilnym bez kolizji z operacjami w trybie planowym.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 37 354 269,38 PLN w tym koszty kwalifikowalne 37 354269,38 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi ok. 43,3%[1] kosztów kwalifikowalnych tj. 16 178 619,00 PLN[2] .

  Okres realizacji projektu to lata 2007-2012.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego[3]) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 9 listopada 2015 roku.

  [1] Na dzień 22.10.2015 r., środki pozostające w Działaniu 5.3 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. ok. 43,3% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  [3] Na dzień 22.10.2015 r., środki  pozostające w Działaniu 5.3 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w wysokości wnioskowanej przez Beneficjenta(tj. 43,3% kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

  Data publikacji: 27.10.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15999109

  Odwiedza nas 606 gości oraz 0 użytkowników.