3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest zakup angiografu stacjonarnego wraz z wyposażeniem dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie. Wyposażenie podmiotu leczniczego w angiograf stacjonarny pozwoli na przystosowanie Szpitala do wymogów obowiązujących regulacji prawnych – Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakimi powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz najnowszych Zarządzeń Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Jednocześnie pozwoli na wyposażenie placówki medycznej w niezmiernie potrzebny, nowoczesny i efektywnie działający sprzęt medyczny, który umożliwi szybkie i skuteczne diagnozowanie oraz leczenie chorób naczyń. Zakup nowego angiografu umożliwi prowadzenie leczenia pacjentów drogą nieoperacyjną, tzn. przeznaczyniowo pod kontrolą RTG. Dzięki zakupionemu urządzeniu będzie ono możliwe w tak istotnych przypadkach jak plastyka naczyń obwodowych (kończynowych, nerkowych, trzewnych, szyjnych  i innych), metodą balonową i stentami.

  Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych w Wojewódzkim Szpitalu Zespolonym w Lesznie, dostosowanie do wymogów obowiązujących przepisów prawnych i wymagań NFZ oraz rozszerzenie oferty świadczonych usług medycznych przez podmiot leczniczy objęty projektem.

  Realizacja projektu pozwoli na respektowanie przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, wynikających przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Zarządzeń Prezesa NFZ w tym zakresie. Spełnienie standardów pracowni typu terapeutycznego jest dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie kwestią kluczową z uwagi na fakt ubiegania się przez szpital o zakontraktowanie świadczeń zdrowotnych w Narodowym Funduszu Zdrowia w zakresie świadczeń diagnostyczno – terapeutycznych.

  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny

  z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z celem operacyjnym 8.3 - Poprawa stanu zdrowia i opieki zdrowotnej.

  Ponadto przedmiotowy projekt jest zgodny z Narodowym Programem Zdrowia na lata 2007 – 2015, Cel strategiczny 1 – Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób naczyniowo – sercowych, w tym udarów mózgu, Cel strategiczny 2 – Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych, Cel strategiczny 8 – Zmniejszenie różnic społecznych i terytorialnych w stanie zdrowia populacji.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 3 073 800,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99%[1]  kosztów kwalifikowalnych
  tj. 3 043 062,00 PLN[2] .

  Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2015 (III kwartał) – 2015 (IV kwartał).

  Projekt bezpośrednio obejmie swoim zasięgiem podmiot leczniczy podległy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zlokalizowany w  Lesznie a przez świadczenie usług przez ten podmiot mieszkańców Wielkopolski.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego[3]) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Ponadto, aby uznać projekt za projekt kluczowy, zgodnie z Zasadami wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (przyjęte uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r.), powinien on spełniać następujące kryteria strategiczne (zatwierdzone także Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO):

  1.            Strategiczny charakter projektu.

  2.            Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

  3.            Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.

  4.            Specyfika i innowacyjność projektu.

  5.            Obszar i skala oddziaływania projektu.

  6.            Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 8 października 2015 roku.

  [1] Na dzień 21.09.2015r., środki pozostające w Działaniu 5.3 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  [3] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  Data publikacji: 24.09.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15478848

  Odwiedza nas 148 gości oraz 0 użytkowników.