3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO „Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Zakup tomografu komputerowego dla Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. L. Perzyny w Kaliszu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest wyposażenie wojewódzkiego podmiotu leczniczego w tomograf komputerowy wraz z adaptacją pomieszczenia. Przedsięwzięcie obejmuje zakup min. 64 – urzędowego tomografu komputerowego, który zamontowany zostanie w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego im. Ludwika Perzyny w Kaliszu.

  Zakup tomografu przyczyni się do poprawy warunków ekonomicznych kaliskiego Szpitala przez  wyeliminowanie kosztów napraw i kosztów badań zlecanych placówkom zewnętrznym. Przyniesie również korzyści finansowe w efekcie świadczenia większej ilości usług diagnostycznych w ramach kontraktów z NFZ, przy jednoczesnym zdecydowanym podniesieniu standardu świadczeń realizowanych przez Szpital.

  Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych wojewódzkiej jednostki ochrony zdrowia, zwiększenie dostępu pacjentów do usług innowacyjnych, poprawa konkurencyjności na rynku regionalnym, dostosowanie do wymogów obowiązujących przepisów prawnych i wymagań NFZ.

  Realizacja projektu pozwoli na respektowanie przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, wynikających przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Zarządzeń Prezesa NFZ w tym zakresie. Nowoczesne wyposażenie pracowni oraz zatrudniona w niej profesjonalna kadra medyczna są gwarantem najwyższej jakości świadczonych usług. Z tego względu doposażenie Zakładu Diagnostyki Obrazowej w nowoczesny tomograf komputerowy ma priorytetowe znaczenie dla Szpitala.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 7 610 700,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99%[1]  kosztów kwalifikowalnych tj. 7 534 593,00 PLN[2] .

  Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2015 (III kwartał) – 2015 (IV kwartał).

  Projekt bezpośrednio obejmie swoim zasięgiem podmiot leczniczy podległy Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zlokalizowany w  Kaliszu a przez świadczenie usług przez ten podmiot mieszkańców Wielkopolski.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego[3]) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Ponadto, aby uznać projekt za projekt kluczowy, zgodnie z Zasadami wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (przyjęte uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r.), powinien on spełniać następujące kryteria strategiczne (zatwierdzone także Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO):

  1.    Strategiczny charakter projektu

  2.   Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013

  3.    Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO

  4.    Specyfika i innowacyjność projektu

  5.    Obszar i skala oddziaływania projektu

  6.    Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 24 sierpnia 2015 roku.

  [1] Na dzień 4.08.2015r., środki pozostające w Działaniu 5.3 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  [3] Na dzień 4.08.2015 r., środki  pozostające w Działaniu 5.3 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

  Data publikacji: 10.08.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15733260

  Odwiedza nas 535 gości oraz 0 użytkowników.