Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług”

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Doposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego celem podniesienia jakości świadczonych usług” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie” Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia”, jako projektu kluczowego.

Przedmiotem projektu jest zakup, montaż i uruchomienie akceleratora wysokoenergetycznego dla Ośrodka Radioterapii w Kaliszu, który jest filią Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu oraz zakup 6 stanowisk intensywnej terapii wraz z wyposażeniem dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie.

Akceleratory wysokoenergetyczne w onkologii wykorzystuje się w celu leczenia chorych z chorobą nowotworową, czyli radioterapii.

Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie jest oddziałem świadczącym usługi na rzecz innych oddziałów Szpitala oraz pacjentów przyjmowanych z zewnątrz, będących w stanie bezpośredniego zagrożenia życia. Na oddział ten trafiają pacjenci w najpoważniejszych stanach, w których czas jest kluczowym czynnikiem przesądzającym o sukcesie leczenia.

Projekt odpowiada na istotne i podstawowe potrzeby społeczeństwa w zakresie ochrony zdrowia. Realizacja projektu zapewni mieszkańcom województwa jak i mieszkańcom województw ościennych większą dostępność do usług zdrowotnych w jednej lokalizacji oraz poprawi ich jakość. Stanie się tak poprzez dostęp do nowoczesnych technologii, a co za tym idzie lepsze możliwości leczenia dzięki większej sprawności i bezawaryjności urządzeń.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, zwiększenie dostępu pacjentów do usług innowacyjnych, poprawa konkurencyjności na rynku regionalnym, dostosowanie do wymogów obowiązujących przepisów prawnych i wymagań NFZ oraz rozszerzenie oferty świadczonych usług medycznych przez wojewódzkie podmioty lecznicze objęte projektem.

Realizacja projektu pozwoli na respektowanie przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, wynikających przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie standardów postępowania Medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Dzięki zakupionemu sprzętowi poprawi się jakość świadczeń zdrowotnych udzielanych w podmiotach leczniczych, pacjenci uzyskają możliwość wykonywania większej ilości badań co przyspieszy proces powrotu do zdrowia i poprawi komfort pacjentów. Możliwe stanie się świadczenie usług na najwyższym poziomie.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z celem operacyjnym 8.3  - Poprawa stanu zdrowia i opieki zdrowotnej.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 11 866 000,00 zł PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99%[1] kosztów kwalifikowalnych tj. 11 747 340,00 PLN[2].

Przewidywany okres realizacji projektu to 2015 (III kwartał) – 2015 (IV kwartał).

Projekt bezpośrednio obejmie swoim zasięgiem podmioty lecznicze podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zlokalizowane w Koninie i Kaliszu a przez świadczenie usług przez te podmioty mieszkańców Wielkopolski.

Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego[3]) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 6 sierpnia 2015 roku.

[1] Na dzień 16.07.2015r., środki pozostające w Działaniu 5.3 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

[2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

[3] Na dzień 16.07.2015 r., środki  pozostające w Działaniu 5.3 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji).

Data publikacji: 23.07.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji