3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO „Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Wyposażenie środowisk informatycznych jednostek ochrony zdrowia podległych SWW w narzędzia informatyczne  umożliwiające wdrożenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.9 Informatyzacja sektora publicznego, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest wprowadzenie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej w podmiotach leczniczych podległych Samorządowi Województwa Wielkopolskiego poprzez wyposażenie ich środowisk informatycznych w narzędzia informatyczne umożliwiające wytwarzanie EDM, zapewnienie jej bezpieczeństwa, kontroli i ochrony przed nieuprawnionym dostępem oraz jej zewnętrzną wymianę. Przedmiot projektu obejmuje wykonanie następujących zadań:

  1. Modernizacja lub rozbudowa infrastruktur sprzętowych środowisk informatycznych podmiotów:

  a. w zakresie infrastruktury technicznej:

  - adaptacja lub modernizacja wydzielonych pomieszczeń umożliwiających bezpieczną i stabilną eksploatację zasobów przetwarzania danych oraz realizację usługi uwierzytelniania i autoryzacji (niezbędne prace wykończeniowe i instalacyjne oraz techniczne zabezpieczenie mienia);

  b. w zakresie przetwarzania danych medycznych:

  - wymiana technicznie (zużycie techniczne) i technologicznie (brak możliwości rozbudowy lub rozbudowa nieuzasadniona ekonomicznie) wyeksploatowanych serwerów na nowe lub zakup nowych serwerów o architekturze modułowej (kasetowej) lub co najmniej wieloprocesorowej, wyposażonych w interfejsy umożliwiające podłączenie do sieci SAN, procesory wielordzeniowe i pamięć operacyjną dla każdego z procesorów w wielkości zalecanej dla efektywnej eksploatacji pod kontrolą oprogramowania wirtualizacyjnego;

  - wyposażenie niewyeksploatowanych technicznie i technologicznie serwerów w oprogramowanie wirtualizacyjne z odpowiednią rozbudową pamięci operacyjnej dla każdego z procesorów tych serwerów do wielkości zalecanej dla efektywnej eksploatacji pod kontrolą oprogramowania wirtualizacyjnego;

  - wymiana posiadanych wyeksploatowanych technicznie i technologicznie macierzy dyskowych na nowe lub zakup nowych macierzy wyposażonych w interfejsy umożliwiające podłączenie do sieci SAN i zainstalowaną przestrzenią dyskową realizowaną przez obsadę napędami dyskowymi maksymalnie 2/3 gniazd dyskowych macierzy (pojemność ustalana indywidualnie przez jednostki  na podstawie aktualnego woluminu rocznego przyrostu danych i prognozy takiego przyrostu w okresie dwóch lat);

  - rozbudowa zainstalowanych przestrzeni dyskowych niewyeksploatowanych technicznie i technologicznie macierzy dyskowych;

  - zakup nowych serwerów i macierzy dyskowych przeznaczonych dla realizacji wytwarzania elektronicznych dokumentów medycznych, ich gromadzenia, przetwarzania i udostępniania;

  - budowa struktur nadmiarowych dla serwerów i macierzy wykorzystujących posiadane i nowe urządzenia;

  - zakup archiwizatorów danych dla danych medycznych i wytwarzanych elektronicznych dokumentów medycznych wyposażonych w interfejsy umożliwiające podłączenie do sieci SAN;

  - zakup nowych stanowisk roboczych (stacjonarne komputery PC i terminale oraz tablety w wersjach odpowiednich dla określonych zastosowań (odpowiednia klasa szczelności) wyposażone w osprzęt umożliwiający identyfikację pacjentów;

  c. w zakresie transmisji danych:

  - rekonfiguracja lub budowa hierarchicznej sieci transmisji danych przez wydzielenie sieci zasobowej (obsługa transmisji danych dla przetwarzania i archiwizacji danych), rdzenia transmisji danych (agregacja ruchu sieciowego) i sieci dystrybucyjnej (obsługa transmisji danych dla przewodowych i bezprzewodowych połączeń końcowych do stanowisk roboczych);

  - zakup aktywnych urządzeń sieciowych dla obsługi transmisji danych sieci zasobowych, rdzenia sieci i sieci dystrybucyjnej z wdrożeniem mechanizmu sieci wirtualnych;

  - budowa i rozbudowa połączeń bezprzewodowej transmisji danych z zarządzaniem i integracją na sieci wirtualnych (przenoszenie) z przewodową transmisją danych;

  - modernizacja i rozbudowa połączeń przewodowej transmisji danych (okablowanie strukturalne);

  - modernizacja eksploatowanych lub budowa nowych przyłączy zewnętrznej transmisji danych zapewniających gwarantowaną symetryczną przepustowość min. 100MB/s (łącza światłowodowe) z preferencją Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej;

  d. w zakresie ochrony i kontroli dostępu do danych:

  - budowa infrastruktury identyfikacji i zarządzania zasobami środowiska informatycznego (usługa katalogowa) z zakupem odpowiedniego wyposażenia (serwery usługi katalogowej, oprogramowanie)

  - budowa infrastruktury uwierzytelniania dostępu do sieci transmisji danych (kontrola dostępu) i zasobów środowiska informatycznego (jednolite uwierzytelnianie, jednokrotne uwierzytelnianie, integracja z usługą katalogową) z zakupem odpowiedniego oprogramowania lub rozwiązań sprzętowo-programowych;

  - budowa infrastruktury zarządzania (dystrybucja, struktura zaufania) niekwalifikowanymi (wewnętrznymi) certyfikatami podpisu cyfrowego (identyfikacyjnymi) i zaufanym źródłem czasu (znakowanie czasem) z zakupem odpowiedniego oprogramowania lub rozwiązań sprzętowo-programowych  z zakupem odpowiedniego oprogramowania lub rozwiązań sprzętowo-programowych;

  - wyposażenie osób upoważnionych w zestawy do składania bezpiecznego (zaawansowanego) podpisu cyfrowego (certyfikaty kwalifikowanego podpisu cyfrowego, czytniki nośnika certyfikatu, oprogramowanie);

  - rozbudowa funkcjonalna oprogramowania obsługującego prowadzenie działalności leczniczej zapewniająca minimum uwierzytelnianie na podstawie certyfikatów oraz realizację funkcjonalności podpisu cyfrowego (składanie i weryfikacja) przy wykorzystaniu certyfikatów niekwalifikowanych  i kwalifikowanych;

  2. Modernizacja lub rozbudowa infrastruktur programowych środowisk informatycznych podmiotów:

  a. w zakresie oprogramowania obsługującego prowadzenie działalności leczniczej:

  - rozbudowa funkcjonalna lub zakup oprogramowania w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej (pielęgniarska, lekarska);

  - rozbudowa funkcjonalna lub zakup oprogramowania umożliwiającego elektroniczną implementację dokumentów medycznych (XML) i ich wymianę (HL7 CDA poziomy 1 -3);

  - rozbudowa funkcjonalna lub zakup oprogramowania umożliwiającego wytwarzanie elektronicznych dokumentów medycznych oraz automatyzację takiego wytwarzania;

  - rozbudowa funkcjonalna lub zakup oprogramowania umożliwiającego realizację funkcjonalności elektronicznego obiegu dokumentów dla wytworzonych dokumentów medycznych;

  - rozbudowa funkcjonalna lub zakup oprogramowania umożliwiającego realizację funkcjonalności repozytorium i archiwum danych medycznych;

  - rozbudowa funkcjonalna lub zakup oprogramowania umożliwiającego realizację funkcjonalności repozytorium i archiwum elektronicznych dokumentów medycznych;

  - rozbudowa funkcjonalna lub zakup oprogramowania umożliwiającego realizację bezpiecznego, chronionego, identyfikowanego na podstawie potwierdzenia tożsamości udostępniania pacjentom ich indywidualnej dokumentacji medycznej;

  - rozbudowa funkcjonalna lub zakup oprogramowania umożliwiającego budowę architektury bezpiecznego dostępu do elektronicznych dokumentów medycznych dla udostępniania pacjentom ich dokumentacji medycznej oraz zewnętrznej wymiany indywidualnych zewnętrznych i wewnętrznych elektronicznych dokumentów medycznych;

  b. w zakresie integracji danych medycznych różnych typów:

  - rozbudowa lub aktywacja funkcji sprzętowych aparatury medycznej umożliwiających konsolidację wytwarzanych przez nią danych medycznych przez oprogramowanie obsługujące prowadzenie działalności leczniczej;

  - rozbudowa lub aktywacja funkcji programowych aparatury medycznej umożliwiających konsolidację wytwarzanych przez nią danych medycznych przez oprogramowanie obsługujące prowadzenie działalności leczniczej;

  Projektem zostaną objęte następujące wojewódzkie podmioty lecznicze:

  -  Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej.

  -  Rejonowa Stacja Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu.

  -  Poznański Ośrodek Reumatologiczny w Śremie.

  -  Poznański Ośrodek Zdrowia Psychicznego w Poznaniu.

  -  Specjalistyczny ZOZ nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

  -  Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

  -  Wielkopolskie Centrum Onkologii im. M. Skłodowskiej – Curie w Poznaniu.

  -  Wielkopolskie Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu.

  -  Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Perzyny w Kaliszu.

  -  Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka” im. A. Piotrowskiego  w Gnieźnie.

  -  Wojewódzki Szpital Neuropsychiatryczny im. O. Bielawskiego w Kościanie.

  -  Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie.

  -  Wielkopolskie Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o.

  -  Zakład Leczenia Uzależnień w Charcicach.

  Celem projektu jest wyposażenie i rozbudowa infrastruktury informatycznej wojewódzkich podmiotów leczniczych w celu wprowadzenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Realizacja projektu pozwoli na dostosowanie wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia do obowiązujących przepisów prawnych w szczególności do ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

  Projekt odpowiada na niezwykle istotną i podstawową potrzebę w zakresie budowy społeczeństwa informacyjnego. Wprowadzenie systemu EDM w wojewódzkich podmiotach leczniczych poprawi jakość świadczonych przez nie usług medycznych i wpłynie znacząco na poprawę stanu zdrowia, zwiększenie bezpieczeństwa i komfortu dla mieszkańców województwa wielkopolskiego i pacjentów korzystających z opieki podmiotów leczniczych objętych projektem. Stanie się to możliwe dzięki gromadzeniu informacji medycznych w elektronicznych bazach danych, a tym samym skrócenie czasu potrzebnego na ich udostępnienie, co jest niezwykle istotne w przypadkach nagłego zagrożenia życia i zdrowia. Docelowo z dowolnego miejsca w kraju pacjent oraz lekarz, mając dostęp do historii choroby i wyników badań, będą mogli przyspieszyć postawienie diagnozy oraz szybciej podjąć decyzję o wyborze skutecznego sposobu leczenia. Ponadto, zwiększy się świadomość zdrowotna pacjentów, poprzez umożliwienie zarządzania bazą wiedzy na temat własnego stanu zdrowia, historii chorób, zastosowanych procedurach medycznych czy przepisanych lekach.

  Realizacja projektu jest pierwszym etapem dostosowania funkcjonujących systemów informatycznych w jednostkach ochrony zdrowia do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez rozbudowę  i doposażenie infrastruktury oraz wdrażanie rozwiązań informatycznych i finalnie wdrożenia systemu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Pozwoli to w przyszłości na zintegrowanie usług e-zdrowia na poziomie całego województwa. Realizacja przedsięwzięcia jest warunkiem koniecznym sprawnego rozwoju e-usług w sektorze opieki zdrowotnej, a tym samym do dostosowania sektora    do wymogów dynamicznie rozwijającej się gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego.

  Prezentowany projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego. Jest on zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z:

  • celem operacyjnym 1.3. – Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego; Budowa infrastruktury e-usług,
  • celem operacyjnym 5.5. – Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych,
  • celem operacyjnym 8.3  – Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i opieki zdrowotnej.

  Projekt jest również zgodny z działaniami realizowanymi na szczeblu krajowym przez CSIOZ:

  • Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – tzw. Projekt P1,
  • Platforma udostępniania on-line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych – tzw. Projekt P2. 

        Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

        Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 14 130 000,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99%[1]  kosztów kwalifikowalnych tj. 13 988 700,00 PLN[2] .

  Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2015 r. (I kwartał - III kwartał 2015 r.).

  Projekt bezpośrednio obejmie swoim zasięgiem podmioty lecznicze podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zlokalizowane w: Osiecznej, Poznaniu, Śremie, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Gnieźnie, Kościanie, Charcicach, Chodzieży, Ludwikowie i Siekowie a przez świadczenie usług przez te podmioty mieszkańcom Wielkopolski. Zasięg Projektu obejmuje bezpośrednio obszar Województwa Wielkopolskiego. 

  Ponadto, w związku z faktem, iż z usług ww. placówek korzystają mieszkańcy z całej Wielkopolski, faktyczny zasięg obejmuje teren całego województwa wielkopolskiego.

  Zasięg pośredni Projektu dotyczy korzystania z usług świadczonych przez podmioty dla mieszkańców terenów sąsiadujących z Wielkopolską i obejmuje obszary Województw ościennych.

  Realizacja projektu wpłynie na upowszechnienie stosowania technik informatycznych w sektorze ochrony zdrowia i zwiększenie ilości i dostępu do usług świadczonych drogą elektroniczną przez jednostki lecznicze. Spowoduje to poprawę jakości oraz dostępności służby zdrowia dla mieszkańców województwa wielkopolskiego i tym samym wpłynie na poprawę ich zdrowia i jakości życia.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010 r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 lutego 2015 roku.

  [1] Na dzień 26.01.2015r., środki pozostające w Działaniu 2.9  nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  Data publikacji: 27.01.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  14718695

  Odwiedza nas 219 gości oraz 0 użytkowników.