Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO „E-szpital rozwój systemu informatycznego, wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu”

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „E-szpital rozwój systemu informatycznego, wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera w Poznaniu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, jako projektu kluczowego.

Przedmiotem projektu pn. ”E-szpital rozwój systemu informatycznego, wdrażanie elektronicznej dokumentacji medycznej i e-usług w Szpitalu Klinicznym im. K. Jonschera
w Poznaniu” jest dostosowanie aktualnego środowiska informatycznego na potrzeby szpitalnego oprogramowania poprzez poszerzenie o: elektroniczny obieg dokumentów, elektroniczna archiwizację dokumentów oraz rozwój elektronicznych usług dla ludności (e-rejestracja, e-wyniki), w tym wykorzystanie podpisu elektronicznego przez personel medyczny Szpitala. W celu realizacji przedmiotowego zadania i dostosowaniu do wymagań Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz.U. 2011 nr 113 poz. 657 z póź. zm), nakładającej obowiązek wprowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej, aktualne zasoby sprzętu komputerowego wymagają uzupełnienia o: serwery, zestawy komputerowe i urządzenia sieciowe, urządzenia peryferyjne oraz specjalistyczne oprogramowanie wraz z wdrożeniem.

Celem projektu jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury teleinformatycznej będącej podstawą do wdrożenia elektronicznego obiegu dokumentów w ramach istniejącego
w Szpitalu oprogramowania medycznego. Na bazie powyższego Szpital planuje wdrożenie elektronicznego modułu do kontaktu z pacjentem, tj. e-rejestracji i e-wyników, które znacznie ułatwią i usprawnią pacjentom dostęp do świadczeń medycznych. Elektroniczny obieg dokumentów usprawni przepływ wszystkich informacji medycznych, związanych z przebiegiem leczenia każdego pacjenta, od momentu jego pojawienia się w szpitalu aż do zakończenia leczenia i rozliczenia wykonanych świadczeń z NFZ. Taki przepływ informacji pozwoli nie tylko sprawnie gromadzić dane medyczne, ale również umożliwi zewnętrzny dostęp pacjentów do ich wyników.

Projekt przewiduje wirtualizacje systemów informatycznych, które ułatwią zarzadzanie zainstalowanymi szpitalnymi systemami oraz pozwoli na oszczędności w zakupie dodatkowych serwerów. Zakup macierzy wraz z dyskami pozwoli na stopniowa eliminację papierowej dokumentacji medycznej co przełoży się na niższe koszty archiwizacji dokumentacji medycznej, obniżenie kosztów zakupu papieru i tonerów do drukarek.

Ponadto poprzez wymianę przestarzałych komputerów z systemem WinXP, (które nie są wspierane technicznie przez firmę Microsoft) na nowe z oprogramowaniem wspieranym przez Microsoft wraz z zakupem klawiatur, czytników kart chipowych oraz kart chipowych, lekarze będą mieli możliwość elektronicznego podpisywania wszystkich dokumentów medycznych.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z:

a)           cel operacyjny 1.3. Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi  2 000 000,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99%[1] kosztów kwalifikowalnych tj. 1 980 000,00 PLN[2] .

Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2015 (II – III kwartał) .

Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010 r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 10 lutego 2015 roku.

[1] W związku ze zgłoszeniem kilku projektów indywidualnych do Działania 2.7, środki pozostające w Działaniu 2.7  nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji). Sytuacja może ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

[2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

Data publikacji: 27.01.2015 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania