3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych oraz dla spółek powstałych w wyniku ich przekształcenia”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla wojewódzkich podmiotów leczniczych oraz dla spółek powstałych w wyniku ich przekształcenia” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie, Schemat II „Poprawa poziomu funkcjonowania i świadczenia usług wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest wyposażenie wojewódzkich podmiotów leczniczych oraz spółek powstałych w wyniku ich przekształcenia w urządzenia i sprzęt medyczny. Projekt obejmuje zakup urządzeń i sprzętu medycznego dla Ośrodka Rehabilitacyjnego dla Dzieci w Poznaniu – Kiekrzu, Centrum Rehabilitacji im. Prof. Mieczysława Walczaka w Osiecznej, Wielkopolskiego Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Poznaniu, Wojewódzkiego Specjalistycznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej Chorób Płuc i Gruźlicy w Wolicy k. Kalisza, Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu, Wojewódzkiego Szpital Zespolony w Koninie, Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Lesznie, Szpitala Rehabilitacyjno-Kardiologicznego w Kowanówku, Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu, Rejonowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Poznaniu, Wielkopolskiego Centrum Ratownictwa Medycznego Sp. z o.o.

  Projekt zakłada zakup urządzeń i sprzętu medycznego monitorującego podstawowe funkcje życiowe człowieka m.in. kardiomonitorów, defibrylatorów, pulsoksymetrów, respiratorów, szerokiego wachlarza sprzętu do diagnostyki i radiologii w tym m.in.: rezonansów magnetycznych, tomografu komputerowego, bronchofiberoskopów, aparatów RTG, USG, sprzętu i urządzeń do okulistyki, neurochirurgii, laparoskopii, endoskopii, ortopedii, anestezjologii, ginekologii i położnictwa, rehabilitacji. Ponadto, urządzeń i sprzętów medycznych wykorzystywanych na bloku operacyjnym, sprzętu do sterylizacji i dezynfekcji oraz pozostałych urządzeń i sprzętów medycznych wspomagających procesy leczenia. W efekcie, realizacja projektu zaspokoi istotne potrzeby w zakresie wyposażenia wojewódzkich podmiotów leczniczych w urządzenia i sprzęt medyczny.

  Głównym celem projektu jest poprawa jakości świadczonych usług medycznych wojewódzkich jednostek ochrony zdrowia, zwiększenie dostępu pacjentów do usług innowacyjnych, poprawa konkurencyjności na rynku regionalnym, dostosowanie do wymogów obowiązujących przepisów prawnych i wymagań NFZ oraz rozszerzenie oferty świadczonych usług medycznych przez wojewódzkie podmioty lecznicze objęte projektem.

  Realizacja projektu pozwoli na respektowanie przepisów prawnych związanych z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych, wynikających przede wszystkim z Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą oraz Zarządzeń Prezesa NFZ w tym zakresie.

  Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z celem operacyjnym 8.3 – Poprawa stanu zdrowia i opieki zdrowotnej.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 34 000 000 zł PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99%[1] kosztów kwalifikowalnych tj. 33 660 000 PLN[2].

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2015 (I kwartał) – 2015 (III kwartał).

  Projekt bezpośrednio obejmie swoim zasięgiem podmioty ochrony zdrowia podległe Samorządowi Województwa Wielkopolskiego zlokalizowane w: Poznaniu, Kiekrzu, Osiecznej, Wolicy k. Kalisza, Kaliszu, Koninie, Lesznie, Kowanówku.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010 r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 3 lutego 2015 roku.

  [1] Na dzień 14.01.2015r., środki pozostające w Działaniu 5.3 nie pozwalają na dofinansowanie projektu w pełnej wysokości (tj. 99% kosztów kwalifikowalnych inwestycji) i mogą ulec zmianie w wyniku zmian kursu Euro lub np. realokacji w ramach WRPO 2007-2013.

  [2] Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR lub środki EFRR i BP w zależności od dostępności środków.

  Data publikacji: 19.01.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15116840

  Odwiedza nas 239 gości oraz 0 użytkowników.