Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO – „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego”

 

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Usługi elektroniczne służące zarządzaniu na poziomie wojewódzkim skierowane do podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.9 „Informatyzacja sektora publicznego”, jako projektu kluczowego.

Przedmiotem projektu jest budowa usług elektronicznych wojewódzkiej (regionalnej) platformy e-zdrowia. Zadaniem głównym przedmiotowego projektu jest budowa usług elektronicznych dla współpracy w modelu B2B między podmiotami oraz dla potrzeb zarządzania tymi podmiotami przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego (UMWW)  na poziomie wojewódzkim.

W ramach projektu planuje się:

1) Wykonanie audytu lokalnych środowisk IT (techniczny i organizacyjny) podmiotów w zakresie aktualnego stanu:

a) Wewnętrznych infrastruktur przetwarzania danych (serwery, stacje robocze, technologia wirtualizacji, oprogramowanie systemowe i aplikacyjne, aparatura medyczna do integracji, wewnętrzna integracja oprogramowania aplikacyjnego, zewnętrzna wymiana danych i dokumentów medycznych, ochrona danych i bezpieczeństwo funkcjonowania),

b) Aktualnego stanu wewnętrznych infrastruktur uwierzytelniania i autoryzacji dostępu do zasobów (infrastruktura, dane, aplikacje),

c) Potrzeb w zakresie usług elektronicznych współpracy między podmiotami w modelu B2B (analiza procesów systemowych) dla podmiotów leczniczych podległych Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego,

d) Potrzeb UMWW w zakresie usług elektronicznych współpracy z podmiotami w modelu B2B (analiza procesów biznesowych) z podmiotami leczniczymi podległymi Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego,

e) Opracowanie wytycznych dla zakresu uzupełniającej modernizacji i rozbudowy infrastruktur przetwarzania danych w podmiotach.

2) Wykonanie opracowań  niniejszego projektu (Studium Wykonalności projektu, załącznik techniczny do wniosku).

3) Wykonanie Opisu Przedmiotu Zamówienia obejmującego:

a) Opracowanie dokumentacji projektowej infrastruktury dla realizacji wojewódzkich (regionalnych usług elektronicznych).

b) Opracowanie dokumentacji projektowej klas usług elektronicznych dla potrzeb współpracy modelu B2B między podmiotami oraz UMWW:

- gromadzenia i przetwarzania danych,

- wymiany i udostępniania danych,

- monitorowania zdarzeń,

- uwierzytelniania i autoryzacji dostępów do zasobów.

4) Przeprowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego.

5) Doposażenie lokalnych środowisk IT podmiotów leczniczych objętych zakresem projektu w infrastrukturę niezbędną do budowy usług elektronicznych.

6) Budowę usług elektronicznych dla potrzeb współpracy w modelu B2B między podmiotami oraz UMWW.

7) Wdrożenie usług elektronicznych dla potrzeb współpracy w modelu B2B między podmiotami oraz UMWW.

8) Nadzór realizacji i rozliczanie projektu.

9) Audyt projektu.

10) Promocja projektu.

Projekt jest pierwszym etapem dostosowania środowisk informatycznych w podmiotach ochrony zdrowia do wymagań gospodarki informacyjnej poprzez budowę usług elektronicznych i niezbędną dla ich realizacji rozbudowę infrastruktury przetwarzania danych.

Realizacja niniejszego projektu umożliwi budowę technicznych podstaw dla współpracy między tymi podmiotami, realizacji funkcji zarządczych dotyczących podmiotów na poziomie wojewódzkim przez UMWW i zintegrowanie usług e-zdrowia na poziomie całego regionu/województwa oraz na spełnienie wymagań obowiązującego prawa, w tym m.in. w zakresie Elektronicznej Dokumentacji Medycznej wprowadzonych Ustawą z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia.

Realizacja przedsięwzięcia jest warunkiem koniecznym rozwoju e-usług w sektorze opieki zdrowotnej, a tym samym do dostosowania sektora do wymagań dynamicznego rozwoju gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego.

Projekt wpisuje się w Strategię Rozwoju Województwa Wielkopolskiego i jest zgodny z założeniami dokumentu „Wielkopolska 2020 Zaktualizowana Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku”, w tym w szczególności z:

a) celem operacyjnym 1.3. – Rozbudowa infrastruktury na rzecz społeczeństwa informacyjnego; Budowa infrastruktury e-usług,

b) celem operacyjnym 5.5. – Zwiększenie dostępności do podstawowych usług publicznych,

c) celem operacyjnym 8.3  – Poprawa stanu zdrowia i opieki zdrowotnej.

Projekt jest również komplementarny z Projektem „Budowa Wielkopolskiej Sieci Szerokopasmowej” realizowanym w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 i z działaniami realizowanymi na szczeblu krajowym przez CSIOZ:

a) Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych – tzw. Projekt P1,

b) Platforma udostępniania on – line przedsiębiorcom usług i zasobów cyfrowych rejestrów medycznych – tzw. Projekt P2.

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Samorząd Województwa Wielkopolskiego.

Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 32 500 000,00 PLN. Wnioskowany przez Beneficjenta poziom dofinansowania wynosi 99% kosztów kwalifikowalnych tj. 32 175 000,00 PLN.

Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2014 (IV kwartał) – 2015 (III kwartał).

Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1.     Strategiczny charakter projektu.
  2.     Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.
  3.     Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO.
  4.     Specyfika i innowacyjność projektu.
  5.     Obszar i skala oddziaływania projektu.
  6.     Oddziaływanie projektu na sferę społeczną.

Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 25 sierpnia br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

Data publikacji: 8.08.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania