3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Dokumentacja techniczna na rewitalizację dworców i terenów przydworcowych wzdłuż linii kolejowej nr 356 na odcinku Poznań Wschód – Wągrowiec – Gołańcz” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 5 października 2013 roku.

  Celem projektu jest przygotowanie dokumentacji umożliwiającej budowę oraz przebudowę infrastruktury dworców kolejowych oraz infrastruktury uzupełniającej około dworcowej w obszarze funkcjonalnym 6 gmin na trasie kolejowej Poznań Wschód – Bydgoszcz, odcinek Czerwonak – Gołańcz. Przedmiotem projektu jest opracowanie następującej dokumentacji: dokumentacji technicznej, map i szkiców lokalizacyjnych, dokumentacji środowiskowej, studium wykonalności, badań, ekspertyz, opinii konserwatorskich, opracowań geodezyjnych, dokumentacji koncepcyjnej.

  Szczegółowy zakres dokumentacji zostanie określony przez każdego z beneficjentów na etapie składania wniosku o dofinansowanie. Beneficjentami projektu będą następujące gminy:

  • Miasto Wągrowiec
  • Gmina Czerwonak
  • Miasto i Gmina Gołańcz
  • Miasto i Gmina Murowana Goślina
  • Miasto i Gmina Skoki
  • Gmina Wągrowiec

  Projekt docelowy zakłada przebudowanie i wyremontowanie budynków dworców kolejowych wraz z zabudowaniami przyległymi a także wykonanie elementów infrastruktury około dworcowej, w tym także przyczyniając się do uzupełnienia układów komunikacyjnych wokół linii kolejowej Poznań Wschód – Bydgoszcz.

  Zakładane rozwiązania przyczynią się do rozwoju obszaru funkcjonalnego aglomeracji poznańskiej jak również będą przeciwdziałać negatywnym skutkom suburbanizacji oraz problemom wzrostu natężenia ruchu samochodowego. Zrewitalizowana w latach 2011-2012 linia kolejowa Poznań – Bydgoszcz stworzyła efektywne warunki dla komunikacji w ramach aglomeracji poznańskiej. Jednakże konieczne jest zaprojektowanie nowoczesnych węzłów komunikacyjnych (kolejowych) zakładających: dostępność usług, bezpiecznych parkingów (Park&Ride, Bike&Ride), bezpieczną komunikację pieszą, zintegrowane przystanki autobusowe. Wprowadzenie projektowanych rozwiązań zwiększy atrakcyjność i efektywność transportu szynowego, co z kolei pozytywnie przyczyni się zarówno do rozwoju regionu jak również wzrostu jakości życia mieszkańców.

  Projekt realizowany będzie na obszarze poszczególnych gmin/beneficjentów projektu (Miasto Wągrowiec, Gmina Czerwonak, Miasto i Gmina Gołańcz, Miasto i Gmina Murowana Goślina, Miasto i Gmina Skoki, Gmina Wągrowiec).

  Orientacyjny koszt całkowity projektu (łącznie) polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 2 918 376,90 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Przewidywany okres realizacji projektu (dokumentacja) to styczeń 2014 – grudzień 2015 rok.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5 października 2013 roku.

  Data publikacji: 20.09.2013 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji Zarządzania

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15116501

  Odwiedza nas 254 gości oraz 0 użytkowników.