Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu Budowa innowacyjnej zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego”

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Wykonanie dokumentacji technicznej dla projektu Budowa innowacyjnej zintegrowanej platformy teleinformatycznej Wielkopolskiej Policji dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 7.1. „Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO” Schemat II „Inwestycje strategiczne”, jako projektu kluczowego.

Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 5 października 2013 roku.

Przedmiotem projektu jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz studium wykonalności dla projektu polegającego na budowie zintegrowanej platformy teleinformatycznej wielkopolskiej Policji.

Przedmiotem docelowego przedsięwzięcia jest budowa multimedialnej platformy teleinformatycznej do wymiany informacji pomiędzy społeczeństwem a wielkopolską Policją z wykorzystaniem modelu cloud computing, budowa zintegrowanej platformy łączności radiotelefonicznej dla zarządzania bezpieczeństwem publicznym poprzez integrację środków łączności radiowej i telefonicznej z systemami informatycznymi wielkopolskiej policji oraz dla sprawnego współdziałania z innymi służbami ratunkowymi, budowa infrastruktury technicznej na potrzeby wdrażanych w projekcie systemów oraz dla usprawnienia procesu zarządzania wojewódzkimi sieciami teleinformatycznymi Policji i stworzenia właściwych warunków zapewniających wysoki poziom bezpieczeństwa, niezawodności, szybkiego i sprawnego dostępu do istniejących i budowanych systemów teleinformatycznych wielkopolskiej Policji.

Projekt dokumentacyjny realizowany będzie w Mieście Poznań, realizacja projektu docelowego przewidziana jest na terenie całego województwa wielkopolskiego (obejmie wszystkie komendy miejskie i powiatowe, obywateli i instytucje z terenu województwa).

Orientacyjny koszt całkowity projektu polegającego na przygotowaniu dokumentacji wynosi 850 000,00 PLN. Maksymalny przewidywalny poziom dofinansowania projektu w przedmiotowym Schemacie Działania 7.1 wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. 

Przewidywany okres realizacji projektu to rok 2014 - 2015 (dokumentacja).

Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu.

Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 5 października 2013 roku.

Data publikacji: 20.09.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania