3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb nowego kierunku studiów 2 stopnia - Protetyka słuchu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Rozbudowa i wyposażenie pomieszczeń dydaktycznych Katedry Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu dla potrzeb nowego kierunku studiów 2 stopnia  - Protetyka słuchu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”, jako projektu kluczowego.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 9 sierpnia 2013 roku.

  Przedmiotem projektu jest rozbudowa istniejących obiektów dydaktycznych i naukowych w budynku Collegium Chemicum, którym zostaną nadane funkcje służące dydaktyce na poziomie wyższym dla potrzeb uruchomienia unikatowego kierunku studiów 2 stopnia Protetyka słuchu. Integralną część stanowić będzie wyposażenie sal dydaktycznych  w sprzęt AV, który umożliwi wprowadzenie technologii wykorzystywanej celem praktycznego aspektu nauczania. Elementem projektu będzie również, zakup pomocy dydaktycznych, które umożliwią studentowi praktykowanie w naturalnym środowisku dla specjalisty protetyki słuchu.

  Projekt realizowany będzie na terenie  budynku Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego  - Collegium Chemicum przy ul. Grunwaldzkiej 6 w Poznaniu.

  Realizacja niniejszego projektu umożliwi poszerzenie bazy lokalowej uczelni, która jest niezbędnym elementem  do utworzenia kierunku studiów drugiego stopnia pozwalającego na innowacyjne kształcenie w zakresie nowoczesnych technologii wspomagania zmysłu słuchu. Pozwoli to na podniesienie kwalifikacji absolwentom studiów pierwszego stopnia kierunku Protetyka słuchu. W chwili obecnej żadna uczelnia w Polsce nie kształci protetyków słuchu na tym poziomie. Studia proponowane przez Uniwersytet Medyczny mają na celu wyszkolenie wysokokwalifikowanych kadr dla regionu i dla Polski. Pozwolą one na podniesienie kwalifikacji absolwentom studiów 1 stopnia, dla których do tej pory ta ścieżka kariery była zamknięta oraz dalsze kształcenie na planowanych do wprowadzenia studiach 3 stopnia. Uruchomiony kierunek studiów pozwoli również na przekwalifikowanie się zawodowe osobom po studiach 1 stopnia takich jak: elektrokardiologia, fizykoterapia, fizyka, fizyka medyczna, elektronika i elektrotechnika, medycyna, stomatologia, chemia czy biologia, wpisując się tym samym w ideę ustawicznego kształcenia.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

  Orientacyjny koszt całkowity projektu wynosi 1 968 000,00 PLN, z czego część stanowią koszty niekwalifikowane. Szacunkowe koszty kwalifikowane wynoszą 1 600 000,00 PLN. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych na poziomie projektu w Działaniu 5.1 wynosi 75% tj. ok 1 200 000,00 PLN.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2013 (III kwartał) – 2015 (II kwartał).

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 9 sierpnia 2013 r. 

  Data publikacji: 05.07.2013 r.
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15167474

  Odwiedza nas 229 gości oraz 0 użytkowników.