3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej, Poznańskiej w Kaliszu” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest przebudowa ciągu ulic: Wrocławskiej, Górnośląskiej, Harcerskiej i Poznańskiej na odc. od Ronda Solidarności (skrzyżowanie z DK nr 12 i nr 25) – na łącznej długości ok. 9070 m. Ulica Wrocławska o dł. 5600m stanowi ciąg drogi powiatowej nr 6246P, ulica Górnośląska o dł. 1820 m stanowi ciąg drogi powiatowej nr 6191P, ulica Harcerska o dł. 330 m stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 450, ulica Poznańska o dł. 1320 m stanowi ciąg drogi wojewódzkiej nr 450 i w obrębie Ronda Solidarności łączy się z drogą krajową nr 12 i 25.

  Celem projektu jest zwiększenie dostępności do regionalnego układu drogowego, poprawa płynności ruchu pojazdów i eliminacja utrudnień w ruchu poprzez przebudowę ciągu wskazanych ulic. Projekt przyczyni się do zapewnienia okołomiejskiej sprawności i spójności systemu transportowego zarówno na poziomie lokalnym jak i regionalnym oraz do większej integracji systemu transportowego Kalisza z systemem regionu i kraju. Zrealizowanie projektu przebudowy ciągu ulic poprawi powiązanie z zewnętrznymi systemami infrastruktury drogowej, kolejowej oraz transportu zbiorowego. Projekt przyczyni się również do likwidacji różnic wewnątrzregionalnych, poprawi dostępność terenów (m.in. Podstrefa Kaliska Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, połączenie z południową strefą gospodarczą miasta), obiektów oraz instytucji zlokalizowanych w pobliży ciągu w/w ulic, przyczyniając się do rozwoju społeczno-gospodarczego miasta i aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

  Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą zarówno mieszkańcy Kalisza jak i spoza Kalisza z uwagi na usytuowanie ulic objętych projektem w ciągu drogi wojewódzkiej i dróg powiatowych w ramach aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej a także połączenia z drogami krajowymi nr 12 i nr 25.

  W ramach projektu planuje się przeprowadzenie robót drogowych polegających m.in. na dostosowaniu konstrukcji nawierzchni dla obciążeń 115kN/oś, korektę i przebudowę geometrii skrzyżowań, przebudowę i budowę zatok autobusowych, przebudowę chodników a także wykonanie infrastruktury towarzyszącej (oświetlenie, budowa ścieżki rowerowej, przebudowa kanalizacji deszczowej, wykonanie oznakowania poziomego i pionowego). Planowane efekty rzeczowe uzyskane w wyniku realizacji projektu obejmują ok. 7,42 km przebudowanych dróg powiatowych i ok. 1,65 km przebudowanych dróg wojewódzkich.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Miasto Kalisz. Orientacyjny szacunkowy całkowity koszt realizacji zadania stanowi 30 mln zł, a zakładany maksymalny poziom dofinansowania wynosi 80% kosztów kwalifikowanych inwestycji.

  Termin rozpoczęcia rzeczowej realizacji projektu przewidziany jest na maj 2013 roku, a planowany termin zakończenia rzeczowej realizacji to wrzesień 2014 roku.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013
  (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych, projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać do dnia 6 sierpnia br. na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 6 sierpnia 2012 r.

  Data publikacji: 06.07.2012 r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15453555

  Odwiedza nas 401 gości oraz 0 użytkowników.