3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu jest profesjonalna, kompleksowa kampania promocyjna szeroko zakrojonego projektu promocyjnego pn. Budzik kulturalny: projekt działań promujących i aktywizujących kulturę Wielkopolski.

  Jednym z kluczowych problemów, mającym negatywny wpływ na rozwój kultury w Wielkopolsce, jest brak łatwego dostępu do informacji o możliwościach biernego i aktywnego uczestnictwa w kulturze oraz o dziedzictwie kulturowym regionu. Budzik kulturalny  zakłada wykorzystanie szerokiego spektrum narzędzi komunikacji społecznej, w celu dotarcia do jak największej liczby odpowiednio wyodrębnionych grup odbiorców koordynujących działania kulturalne. Proponuje się także cykl wizyt studyjnych, których skuteczność w osiąganiu celów promocyjnych potwierdzona jest praktyką większości instytucji publicznych odpowiedzialnych za promocję. W planach zostało również uwzględnione stworzenie wielofunkcyjnego portalu internetowego, który ma być również swoistym forum wymiany myśli, wykorzystującym pełnię możliwości interaktywnej przestrzeni sieci informatycznej, potocznie zwanej WEB 2.0. Przesłanką tego działania jest przekonanie o rosnącej, a w przyszłości być może dominującej roli tego rodzaju medium w komunikacji społecznej. Odrębnym od dwóch powyższych jest pomysł dotarcia do odbiorców poprzez organizację atrakcyjnego wydarzenia kulturalnego (mobilnej wystawy).

  Przedmiotowy projekt zakłada realizację pięciu komponentów:

  1. „KULTURA-WIEDZA-SUKCES” – stworzenie Centrów Kompetencji (częściowo w oparciu o infrastrukturę instytucji kultury samorządu Województwa Wielkopolskiego) pełniących rolę koordynującą i doradczą dla osób i podmiotów już działających lub zamierzających podjąć działalność w sferze kultury.
  2. Wielkopolska Marka Kulturalna – stworzenie logotypu oraz hasła promującego Wielkopolskę, mających związek z kulturą; przeprowadzenie kampanii promującej Wielkopolskę jako region o silnej identyfikacji kulturowej; wyłanianie ambasadorów wielkopolskiej kultury,
  3. Wielkopolski Portal Kulturalny – stworzenie i redagowanie wielofunkcyjnego, opiniotwórczego i kulturotwórczego portalu internetowego,
  4. Cykl wizyt studyjnych zagranicznych kuratorów sztuki w Wielkopolsce – organizacja pięciu wizyt studyjnych zagranicznych kuratorów teatralnych, sztuk wizualnych, filmowych, muzealnych oraz muzycznych,
  5. Wystawa mobilna „WIELKOPOLSKA – KOLEBKA POLSKIEJ PAŃSTWOWOŚCI” – stworzenie modułowej, mobilnej wystawy prezentującej Wielkopolskę jako kolebkę polskiej państwowości – zakłada się 5 do 10 prezentacji w Polsce oraz za granicą.

  Zrealizowanie zaplanowanej inwestycji w zasadniczy sposób wpłynie na wzmocnienie potencjału kulturowego regionu. Kultura jako kapitał w dużym stopniu decyduje
  o atrakcyjności współczesnych miast i regionów. Jakość szeroko rozumianej oferty kulturalnej danego miejsca, a także poziom uczestnictwa w kulturze lokalnej społeczności, przekładają się bezpośrednio na tempo i charakter ich rozwoju. Wielkopolska, pomimo porównywalnego z wiodącymi regionami Polski potencjału kulturalnego, nie jest postrzegana zarówno przez mieszkańców województwa, a tym bardziej przez osoby z zewnątrz, jako ważne miejsce na kulturalnej mapie Polski i Europy. Chcąc myśleć o Wielkopolsce jako o regionie nowoczesnym, innowacyjnym i prorozwojowym, zmiana tego niekorzystnego stanu rzeczy jest konieczna. Ma temu służyć realizacja szeroko zakrojonego projektu promocyjnego, w ramach którego wykorzystane będą rozmaite narzędzia komunikacji społecznej. Projektowane działania powinny być skierowane zarówno „do wewnątrz” – ich celem będzie głównie stymulowanie uczestnictwa w kulturze lokalnej społeczności (w perspektywie także zwiększanie potencjału kulturowego regionu) oraz zmniejszenie dysproporcji w dostępie do kultury pomiędzy mieszkańcami ważnych ośrodków kulturalnych regionu, a mieszkańcami mniejszych miast i wsi, jak i „na zewnątrz” – ich zadaniem, poprzez umiejętne wykorzystanie istniejącego potencjału, będzie stworzenie wizerunku regionu jako wiodącego ośrodka kulturalnego w Polsce (podkreślającego zarówno dziedzictwo, jak i innowacyjność) oraz liczącego się w Europie, a w pewnych, wybranych dziedzinach – również na świecie. Oba powyższe aspekty mają oddziaływać na siebie na zasadzie „sprzężenia zwrotnego”.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Departament Kultury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu. 

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 5 000 000,00 PLN. Przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2012 (IV kwartał) – 2014 (IV kwartał).

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013):

  1. Strategiczny charakter projektu
  2. Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
  3. Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4. Specyfika i innowacyjność projektu
  5. Obszar i skala oddziaływania projektu
  6. Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.

  Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 11 lipca 2012 r.

  Data publikacji: 11.06.2012 r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15458702

  Odwiedza nas 175 gości oraz 0 użytkowników.