3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”

  Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”, przewidzianego do realizacji w ramach Działania 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”, jako projektu kluczowego.

  Przedmiotem projektu pt. „Zakup wyposażenia dla rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego oraz Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”, jest zakup wyposażenia do rozbudowanego i przebudowanego Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni, która była realizowana w ramach I etapu zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa i przebudowa Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizatorni Szpitala Wojewódzkiego w Poznaniu”. Zgłoszony do dofinansowania w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 projekt stanowiłby II etap ww. inwestycji.

  Do najważniejszych potrzeb w zakresie wyposażenia należą:
  - zakup wyposażenia nieruchomego i stołów operacyjnych dla 8 sal operacyjnych Bloku Operacyjnego (m. in. kolumn chirurgicznych, kolumn anestezjologicznych, kolumn endoskopowych, lamp operacyjnych, stołów operacyjnych, negatoskopów),
  - wyposażenie 8 stanowisk intensywnej terapii Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii (łóżka, respiratory, podnośnik dla chorych),
  - wyposażenie Sali Wybudzeń Bloku Operacyjnego (kolumny, panele naścienne, łóżka i wózki, system monitoringu, respiratory, defibrylatory),
  -  wyposażenie Centralnej Sterylizatorni,
  - zakup mebli medycznych i wyposażenia zaplecza Bloku Operacyjnego (wózki do instrumentowania, stojaki, pompy strzykawkowe i infuzyjne, itp., a także wyposażenie magazynów, brudowniki, szatnie),
  - sprzęt laparoskopowy,
  - instrumentarium chirurgiczne wraz z kontenerami,
  - system pomp infuzyjnych.

  Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Szpital Wojewódzki w Poznaniu.

  Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 21 mln PLN. Przewidywany poziom dofinansowania projektu wynosi 75% kosztów kwalifikowanych. Na dofinansowanie projektu składały się będą środki EFRR w kwocie około 5,5 mln PLN w zależności od kwoty środków pozostających w Działaniu przy uwzględnieniu zmian kursu euro oraz oszczędności poprzetargowych oraz środki budżetu państwa w kwocie około 10,5 mln PLN, zgodnie z zapisem art. 5 pkt 2) Kontraktu Wojewódzkiego dla województwa wielkopolskiego, który wskazuje, że Minister Rozwoju Regionalnego zobowiązuje się do przekazania na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego innych środków z budżetu państwa przeznaczonych m. in. na realizację projektów wskazanych przez Instytucję Zarządzającą. 

  Przewidywany okres realizacji projektu to lata 2010-2012.

  Konieczność realizacji inwestycji (łącznie Etap I i II) wynika ze złego stanu technicznego pomieszczeń bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni, które nie spełniają w istotnych aspektach przepisów prawa i obowiązujących standardów. Realizacja projektu jest szczególnie istotna ze względu na fakt wyznaczenia szpitala jako jednego z kluczowych w systemie ratownictwa w Wielkopolsce. Szpital dokonuje głównie przyjęć w stanach zagrożenia zdrowia i życia – odsetek tzw. przyjęć ostrych wynosi ok. 35%. Dezorganizuje to pracę szpitala w zakresie przyjęć planowych i zmusza do zmiany zaplanowanej wcześniej pracy Bloku Operacyjnego.

  Realizacja projektu pozwoli na stworzenie nowoczesnego bloku operacyjnego pozwalającego w sposób sprawny realizować planowe zabiegi, jak również elastycznie reagować na pacjentów z urazami i innymi nagłymi przypadkami, którzy muszą być operowani w trybie pilnym bez kolizji z operacjami w trybie planowym. Regionalne oddziaływanie zrealizowanej inwestycji powoduje wysoką liczbę zabiegów korzystających z projektu – docelowo planuje się zwiększenie liczby operacji z 9 600 obecnie do 15 000 po 2012r.

  Dodatkowymi efektami będą:
  - zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów i pracowników,
  - spadek dyskomfortu dla pacjentów wynikający z krótszego oczekiwania na operację,
  - przystosowanie modernizowanej części budynku diagnostycznego do potrzeb osób niepełnosprawnych,
  - optymalizacja kosztów i czasu pracy,
  - redukcja kosztów remontów i eksploatacji.

  Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

  Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą Nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013):
  1.    Strategiczny charakter projektu
  2.    Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
  3.    Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
  4.    Specyfika i innowacyjność projektu
  5.    Obszar i skala oddziaływania projektu
  6.    Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

  Zgodnie z Wytycznymi MRR w zakresie jednolitego systemu zarządzania i monitorowania projektów indywidualnych projekt zostaje umieszczony na stronie internetowej w celu poddania procesowi konsultacji społecznych.    

  Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 1 kwietnia 2011 r.

  Data publikacji: 28.02.2011 r. (aktualizacja 4.04.2011)
  Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15130157

  Odwiedza nas 224 gości oraz 0 użytkowników.