Konsultacje społeczne propozycji nowego projektu kluczowego w ramach WRPO - „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań – Wrocław z m. Widziszewo”

Informujemy, że można zgłaszać uwagi i opinie do projektu „Budowa drogi powiatowej łączącej drogę krajową nr 5 Poznań – Wrocław z m. Widziszewo” przewidzianego do realizacji w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” – schemat II, jako projektu kluczowego. Konsultacje społeczne projektu zakończyły się 23 sierpnia 2010r.

Celem projektu jest budowa drogi powiatowej o długości 2,103 km łączącej drogę krajową nr 5 Poznań-Wrocław z terenami przeznaczonymi pod inwestycje w ramach Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, której teren zlokalizowany jest na gruntach miejscowości Widziszewo. Beneficjentem projektu będzie Powiat Kościański, a partnerami
w projekcie będą Gmina Kościan oraz Gmina Śmigiel.

Nowobudowana droga ma zwiększyć dostępność do terenów inwestycyjnych o areale 21,7 ha w Widziszewie. Pierwszą firmą, która planuje inwestować na tym terenie jest producent dachówki ceramicznej. Zakład produkcji dachówek ceramicznych zlokalizowany będzie na gruntach przyległych do projektowanej drogi powiatowej:
-    wartość planowanej inwestycji firmy: ponad 200 mln zł;
-    docelowe zatrudnienie w ww. firmie: ok. 180 osób.

Ponadto droga ta uzupełni sieć dróg publicznych na terenie powiatu kościańskiego i służyć będzie lokalnej społeczności.

Orientacyjny koszt całkowity inwestycji wynosi 6 102 879,12 zł.

Wnioskowana kwota dofinansowania z EFRR to 3 051 439,56 zł.
Przewidywany okres realizacji projektu to: kwiecień 2011 r. – październik 2011 r.
Przedmiotowa inwestycja (budowa odcinka 2,1 km nowej drogi) przyczyni się do realizacji WRPO na lata 2007-2013 dzięki:
-   stworzeniu bezpośredniego dostępu z drogi krajowej nr 5 do Podstrefy Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej;
-    zatrudnieniu ok. 180 osób w nowopowstałej fabryce firmy ceramicznej;
-   przyciągnięciu kolejnych inwestorów na teren Podstrefy.

Założenia projektu spełniają kryteria dostępu (kwalifikowalność projektu, kwalifikowalność beneficjenta oraz dostępność środków finansowych w ramach alokacji danego priorytetu programu operacyjnego) określone w Uchwale Nr 25/2010 Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO) z dnia 28 czerwca 2010r.

Zarząd Województwa Wielkopolskiego zdecydował, że przedmiotowy projekt spełnia następujące kryteria strategiczne (przyjęte Uchwałą Nr 25/2010 KM WRPO oraz Uchwałą Nr 4151/2010 ZWW z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie przyjęcia Zasad wprowadzania projektów do Indykatywnego Wykazu Indywidualnych Projektów Kluczowych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego):

1.    Strategiczny charakter projektu
2.    Zgodność projektu z celami Strategii rozwoju województwa wielkopolskiego do 2020 roku, regionalnych strategii sektorowych i Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego 
3.    Istotny wpływ projektu na osiągnięcie wskaźników WRPO
4.    Specyfika i innowacyjność projektu
5.    Obszar i skala oddziaływania projektu
6.    Oddziaływanie projektu na sferę społeczną

Biorąc pod uwagę powyższe projekt został skierowany do niniejszych konsultacji społecznych.        
               
Uwagi i opinie do projektu należy przesyłać na załączonym formularzu i wyłącznie drogą elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informujemy, że proces konsultacji społecznych projektu zakończył się w dniu 23 sierpnia 2010 r.

Data publikacji: 22.07.2010 r. (aktualizacja: 24.08.2010 r.)
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu