3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Nabór kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu kandydatów na ekspertów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 w następujących dziedzinach:

  1.    RYNEK PRACY

  • Aktywizacja zawodowa

  2.    WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

  • Aktywna integracja

  O wpis do Wykazu może ubiegać się osoba, która spełnia następujące wymagania:

  a)    korzysta z pełni praw publicznych;
  b)    posiada pełną zdolność do czynności prawnych;
  c)    nie została skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne lub za umyślne przestępstwo skarbowe;
  d)    posiada wiedzę, umiejętności, doświadczenie zawodowe lub wymagane uprawnienia w dziedzinie objętej WRPO 2014+, w ramach której jest dokonywany wybór projektu (w tym posiada aktualny certyfikat uprawniający do oceny projektów współfinansowanych z EFS oraz deklaruje chęć zdobycia certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) lub w przypadku osób nieposiadających aktualnego certyfikatu do oceny projektów z EFS deklaruje chęć zdobycia certyfikatu wydawanego przez MIiR);
  e)    posiada wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRPO 2014+.

  Kandydatem na eksperta nie może być pracownik Instytucji Zarządzającej WRPO 2014+ oraz Instytucji Pośredniczących WRPO 2014+  zaangażowanych w realizację WRPO 2014+.

  Spełnienie wymagań, o których mowa powyżej powinno zostać potwierdzone przez kandydatów poprzez złożenie:

  a) stosownego oświadczenia dotyczącego spełnienia przesłanek, o których mowa w lit. a-c. Oświadczenie jest składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań (załącznik nr 1 do formularza kwestionariusza osobowego);

  b) kopii dokumentów potwierdzających wiedzę, umiejętności, posiadane doświadczenie w ramach wybranej dziedziny, o których mowa w lit. d (oraz aktualnego certyfikatu uprawniającego do oceny projektów współfinansowanych z EFS i deklaracji chęci zdobycia certyfikatu wydawanego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju (MIiR) lub deklaracji chęci zdobycia certyfikatu wydawanego przez MIiR, załącznik nr 5 do formularza kwestionariusza osobowego);

  c) kopii dokumentów lub oświadczeń potwierdzających wiedzę w zakresie celów i sposobu realizacji WRPO 2014+ o którym mowa w lit. e (załącznik nr 6 do formularza kwestionariusza osobowego);

  d) wypełnionego kwestionariusza osobowego wraz z wymaganymi oświadczeniami.

  Wszystkie załączone kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata na eksperta. Prawidłowo potwierdzona za zgodność z oryginałem kopia to podpis wraz z pieczęcią imienną (lub czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na każdej stronie dokumentu z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem” lub podpis wraz z pieczęcią imienną (lub czytelnie imię i nazwisko osoby dokonującej poświadczenia) na pierwszej stronie z zapisem „potwierdzam za zgodność z oryginałem od strony …do strony…” – dokument powinien mieć zaparafowane i ponumerowane strony oraz być spięty, tak aby nie ulegało wątpliwości, co jest potwierdzane za zgodność z oryginałem. Podpisy oraz parafy powinny być złożone przy użyciu niebieskiego tuszu.

  W przypadku ubiegania się przez jedną osobę o wpis na listę kandydatów na ekspertów w dwóch dziedzinach, należy złożyć w ramach każdej dziedziny osobny wniosek.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu może podjąć decyzję o przeprowadzeniu egzaminu pisemnego lub rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami, którzy spełniają wymagania określone w ogłoszeniu o naborze ekspertów.

  Dodatkowe informacje dostępne są pod numerem telefonu 61 846 38 36.

  Zgłoszenia, z dopiskiem: „KANDYDACI NA EKSPERTÓW WRPO 2014+”, należy przesyłać na adres:

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  Wydział Programowania EFS
  ul. Kościelna 37
  60-537 Poznań

  lub składać osobiście w zamkniętej opisanej wg powyższego wzoru kopercie w:

  sekretariacie Funduszy Unii Europejskiej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu (budynek C), ul. Kościelna 37, 60-537 Poznań – w godzinach pracy Urzędu

  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 czerwca 2015 r. (decyduje data wpływu do jednostki).

  Oferty, które wpłyną  po terminie nie będą rozpatrywane.

  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu zastrzega sobie prawo do nieodsyłania przedłożonych dokumentów, które po przeprowadzeniu naboru zostaną komisyjnie zniszczone.

  Warunkiem korzystania z usług eksperta będzie złożenie przez niego oświadczenia dotyczącego jego bezstronności, o którym mowa w art. 49 ust. 8 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. 2014, poz. 1146, z późn. zm.).

  Nabór kandydatów na ekspertów prowadzony jest zgodnie z Ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 oraz Wytycznymi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020, z dnia 31 marca 2015 r.

  Data publikacji: 27.05.2015 r.
  Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu
  Wydział Promocji i Informacji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15667202

  Odwiedza nas 221 gości oraz 0 użytkowników.