Priorytet VII. Pomoc techniczna

Pomoc techniczna zakłada efektywne wykorzystanie środków strukturalnych dostępnych w ramach programu. Oznacza to sprawną realizację WRPO oraz skuteczne rozpowszechnianie informacji na temat WRPO oraz promocję Programu.

Priorytet VII. Pomoc techniczna

7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO

    • Schemat I Wsparcie instytucjonalne i kadrowe
    • Schemat II Inwestycje strategiczne

7.2 Informacja i promocja WRPO


Priorytet VII. Pomoc techniczna - potencjalni beneficjenci:

                     - Instytucja Wdrażające;
                     - Instytucje Pośredniczące;
                     - inne instytucje uczestniczące we wdrażaniu Programu