Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe

Turystyka i środowisko kulturowe zakłada wzrost znaczenia turystyki w rozwoju regionu, inwestycje w instytucje kultury, a także zachowanie dziedzictwa kulturowego.

Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe

6.1 Turystyka
6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe - potencjalni beneficjenci:

                    - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                    - jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną;
                    - jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną;
                    - szkoły wyższe;
                    - osoby prawne i fizyczne, będące organizacjami prowadzącymi szkoły
                      i placówki oświatowe;
                    - jednostki naukowe;
                    - kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych
                       związków wyznaniowych;
                    - organizacje pozarządowe;
                    - instytucje kultury;
                    - osoby prawne i fizyczne, będące organizacjami prowadzącymi szkoły
                      i placówki oświatowe;
                    - instytucje otoczenia biznesu;
                    - przedsiębiorcy/MSP;
                    - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
                    - parki narodowe i krajobrazowe;
                    - partnerzy społeczni i gospodarczy;