3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Priorytety i Działania

  Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 zawiera następujące priorytety i działania:

  Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw 
  1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
  1.2 Wsparcie rozwoju MSP
  1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
  1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
  1.5 Promocja regionalnej gospodarki
  1.6 Rozwój sieci i kooperacji
  1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych

  Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna 
  2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, z wyłączeniem dróg wojewódzkich w miastach na prawach powiatu)
  2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, drogi powiatowe i gminne)
  2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego
  2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
  2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
  2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej
  2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego
  2.8 Zapewnienie dostępu do internetu szerokopasmowego 

  Priorytet III. Środowisko przyrodnicze 
  3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
  3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
  3.3 Wsparcie ochrony przyrody
  3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
  3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa
  3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
  3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

  Priorytet IV. Rewitalizacja obszarów problemowych 
  4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
  4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych

  Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego 
  5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
  5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
  5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
  5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

  Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe 
  6.1 Turystyka
  6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego

  Priorytet VII. Pomoc techniczna
  7.1 Wsparcie instytucjonalno-kadrowe procesu zarządzania i wdrażania WRPO
  7.2 Informacja i promocja WRPO

  Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw

  Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowany jest na zwiększenie konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Ten cel będzie osiągany przez: zwiększenie potencjału ekonomicznego przedsiębiorstw, wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego, wzmocnienie powiązań nauki z gospodarką, rozwój instytucjonalnych, finansowych i usługowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw, przygotowanie terenów inwestycyjnych, a także promocję gospodarki przyjaznej dla środowiska.

  Czytaj więcej...

  Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna

  Infrastruktura komunikacyjna dotyczy zwiększenia wymiany gospodarczej z otoczeniem na rzecz wzrostu zatrudnienia. Podjęte będą m.in. takie działania, jak: podniesienie jakości infrastruktury drogowej, kolejowej, lotniczej, transportu zbiorowego, łączności oraz informatycznej, a także zwiększenie wewnątrzregionalnej spójności oraz powiązanie infrastruktury regionalnej z systemami zewnętrznymi.

  Czytaj więcej...

  Priorytet III. Środowisko przyrodnicze

  Środowisko przyrodnicze zakłada poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu. W ramach tego priorytetu działania ukierunkowane są na: zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska, poprawę zaopatrzenia w wodę, poprawę gospodarki odpadami, ochronę przyrody, ochronę powietrza, rozbudowę systemów bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także racjonalne gospodarowanie energią.

  Czytaj więcej...

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  16012091

  Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.