Informacja o VII posiedzeniu KM WRPO - 15 kwietnia 2009 r.

W środę 15 kwietnia 2009 roku w Sali im. Celichowskiego, w siedzibie Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, odbyło się VII posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 (KM WRPO).

Obradom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013.

Przedmiotem posiedzenia była realokacja środków w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw WRPO. Instytucja Zarządzająca WRPO przedstawiła propozycję przesunięcia na Działanie 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości następujących kwot:

a) 5 mln EUR z Działania 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw,

b) 10 mln EUR z Działania 1.2 Wsparcie sektora MSP,

c) 15 mln EUR z Działania 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji,

co daje razem kwotę w wysokości 30 mln EUR. Po dokonaniu przesunięcia środków alokacja na Działanie 1.3 wyniosłaby 90 mln EUR. Uczestnicy posiedzenia przedyskutowali prezentowaną kwestię, która została następnie przegłosowana i przyjęta uchwałą.

Data publikacji: 22.04.2009r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego