Informacja o XXVII posiedzeniu KM WRPO – 27 czerwca 2014 r.

 W dniu 27 czerwca 2014 roku w Sali Herbowej w siedzibie Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu odbyło się XXVII posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (WRPO).

Przedmiotem pierwszej części posiedzenia było Sprawozdanie roczne z wdrażania WRPO za rok 2013 oraz informacja o aktualnym stanie wdrażania.

Dalszą część obrad poświęcono na realokację środków w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Priorytetu III Środowisko przyrodnicze i Priorytetu V Infrastruktura dla kapitału ludzkiego WRPO oraz zmianę Kryteriów Wyboru Projektów w ramach WRPO w Priorytetach II Infrastruktura komunikacyjna i III Środowisko przyrodnicze.

Na zakończenie zaprezentowano stan przygotowań do nowej perspektywy finansowej 2014-2020 oraz zaprezentowano wyniki badań ewaluacyjnych pt.: „Ewaluacja ex-ante projektu regionalnego programu operacyjnego dla Wielkopolski na lata 2014-2020” i „Prognozy oddziaływania na środowisko wstępnego projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

Data publikacji: 07.07.2014 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej
Oddział Koordynacji Zarządzania