Informacja o XXVI posiedzeniu KM WRPO - 9 grudnia 2013r.

W dniu 9 grudnia 2013 roku w Sali Herbowej w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu odbyło się XXVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (WRPO).

Przedmiotem pierwszej części posiedzenia były propozycje realokacji środków w ramach Priorytetu II Infrastruktura komunikacyjna, Priorytetu III Środowisko przyrodnicze oraz Priorytetu VI Turystyka i środowisko kulturowe WRPOoraz zmiany Kryteriów Wyboru Projektów w ramach WRPO.

Dalszą część obrad poświęcono na przedstawienie informacji o aktualnym stanie wdrażania WRPO oraz przygotowaniach do nowej perspektywy finansowej 2014-2020.

Na zakończenie zaprezentowano wyniki badań ewaluacyjnych.

Data publikacji:17.12.2013 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
Departament Polityki Regionalnej