Informacje o XVI posiedzeniu KM WRPO - 6 maja 2011 r.

W piątek 6 maja 2011 roku w Sali Herbowej, siedziba Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, odbyło się XVI posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 – 2013 (WRPO).

Obradom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego WRPO na lata 2007-2013.

Przedmiotem pierwszej części posiedzenia były zmiany w Kryteriach Wyboru Projektów w ramach Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw WRPO.

W drugiej części posiedzenia zaprezentowano Stan wdrażania WRPO oraz podział Krajowej Rezerwy Wykonania i środków z Dostosowania Technicznego, po czym przedstawiono propozycje zmian w Wielkopolskim Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2007-2013.

Na zakończenie omówiono rekomendacje Komisji Europejskiej dla Regionalnych Programów Operacyjnych po Rocznym Spotkaniu podsumowującym wdrażanie RPO.

Data publikacji: 10.05.2011 r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego