Informacja o XI posiedzeniu KM WRPO - 19 lutego 2010 r.

W piątek 19 lutego 2010 roku w Sali konferencyjnej Hotelu Polonez w Poznaniu odbyło się XI posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013 (WRPO).

Obradom przewodniczył Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego Leszek Wojtasiak, Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego WRPO na lata 2007-2013.

Przedmiotem pierwszej części posiedzenia były zmiany Kryteriów wyboru projektów w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013. Zmiany dotyczyły głównie Priorytetu I Konkurencyjność przedsiębiorstw i Priorytetu IV Rewitalizacja obszarów problemowych WRPO.

Następnie przedstawiono propozycję realokacji środków w ramach Priorytetu III WRPO Środowisko przyrodnicze.

Komitet Monitorujący WRPO zaakceptował przesunięcie w alokacji programu z Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody na rzecz Działania 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego w wysokości 640 000,00 EUR.
 
W drugiej części posiedzenia przedstawiono działania ewaluacji w 2009 r. oraz Okresowy Plan Ewaluacji WRPO na 2010 r. Zaprezentowano też wyniki 2 badań: „Analiza aktywności  samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO” oraz „Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy europejskich”.

Na zakończenie posiedzenia omówiono stan wdrażania WRPO.

Data publikacji: 24.03.2010r.
Oddział Koordynacji Zarządzania, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego