Badania ewaluacyjne WRPO

W zakładce publikujemy informacje o prowadzonych badaniach oraz raporty końcowe z badań ewaluacyjnych - przeprowadzonych na zlecenie Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013

Data publikacji: 07.01.2009r. (aktualizacja 23.12.2009r., 04.10.2010r., 04.01.2011r., 27.05.2011r., 24.06.2011r., 09.08.2011r., 26.09.2011r., 12.10.2012r., 18.02.2013r.,10.02.2014r., 31.03.2015 r., 23.02.2017 r.)
Oddział Ewaluacji i Oceny, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Załączniki:
Pobierz plik (Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów wsparcia realizowanego w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 dla miejskiego transportu zbiorowego w Wielkopolsce” (Raport końcowy).pdf)Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena efektów wsparcia realizowanego w ramach Działania 2.5 WRPO 2007-2013 dla miejskiego transportu zbiorowego w Wielkopolsce” (Raport końcowy).pdf1695 kB
Pobierz plik (Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.pdf)Raport końcowy z badania ewaluacyjnego „Ewaluacja działań informacyjno-promocyjnych Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013”.pdf7013 kB
Pobierz plik (Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii Europa 2020 w perspektywie finansowej UE 2014–2020.pdf)Raport końcowy z Badania ewaluacyjnego Włączenie społeczne jako przesłanka dla polityki samorządu województwa wielkopolskiego w realizacji celów Strategii Europa 2020 w perspektywie finansowej UE 2014–2020.pdf19100 kB
Pobierz plik (Wykonanie badania obszarów specjalizacji naukowej Regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski oraz przygotowanie raportu z badania.7z)Wykonanie badania obszarów specjalizacji naukowej Regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski oraz przygotowanie raportu z badania.7z7252 kB
Pobierz plik (ocena ex-ante projektu wrpo 2014+.pdf)ocena ex-ante projektu wrpo 2014+.pdf5827 kB
Pobierz plik (prognoza oddzialywania na srodowisko projektu wrpo 2014+.pdf)prognoza oddzialywania na srodowisko projektu wrpo 2014+.pdf4008 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Ocena_ex-ante_WRPO.zip)Ocena ex-ante WRPO1760 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Ocena_systemow_kryteriow_wyboru_projektow_finansowych_operacji_zaprojektowanych_w_ramach_WRPO.zip)Ocena systemów kryteriów wyboru projektów (finansowych operacji) zaprojektowanych w ramach WRPO2192 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Ocena_dotychczasowych_dzialan_informacyjnych_i_promocyjnych_zastosowanych_przez_IZ_WRPO.zip)Ocena dotychczasowych działań informacyjnych i promocyjnych zastosowanych przez IZ WRPO892 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Ocena_ex-ante_potencjalu_rozwojowego_miast_Wielkopolski_w_kontekscie_projektow_realizowanych_z_funduszy_UE.zip)Ocena ex-ante potencjału rozwojowego miast Wielkopolski w kontekście projektów realizowanych z funduszy UE2682 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Analiza_aktywnosci_samorzadow_terytorialnych_w_sieganiu_po_wsparcie_z_EFRR_w_ramach_WRPO.zip)Analiza aktywności samorządów terytorialnych w sięganiu po wsparcie z EFRR w ramach WRPO2462 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Badania_ewaluacyjne_a_prawo_zamowien_publicznych.zip)Badania ewaluacyjne a prawo zamówień publicznych339 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Ocena_wybranych_wskaznikow_przygotowanych_przez_IZ_dla_monitorowania_WRPO.zip)Ocena wybranych wskaźników przygotowanych przez IZ dla monitorowania WRPO1304 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Badanie_skutecznosci_jakosci_i_uzytecznosci_wybranych_narzedzi_informacji_i_promocji_WRPO_dla_beneficjentow_i_potencjalnych_beneficjentow.zip)Badanie skuteczności jakości i użyteczności wybranych narzędzi informacji i promocji WRPO dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów982 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Ocena_dostepnosci_uslug_medycznych_poprzez_realizacje_projektow_priorytetu_V_WRPO_w_aspekcie_perspektywy_finansowej_UE_2013.zip)Ocena dostępności usług medycznych poprzez realizację projektów priorytetu V WRPO w aspekcie perspektywy finansowej UE 2013+2853 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Wplyw_projektow_pro-lizbonskich_wspartych_w_ramach_WRPO_na_rozwoj_spoleczno-gospodarczych_regionu.zip)Wpływ projektów pro-lizbońskich wspartych w ramach WRPO na rozwój społeczno-gospodarczych regionu5217 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2012/Wplyw_interwencji_WRPO_na_zatrudnienie_w_Wielkopolsce_-_ukierunkowanie_wsparcia_na_tworzenie_miejsc_pracy.zip)Wpływ interwencji WRPO na zatrudnienie w Wielkopolsce - ukierunkowanie wsparcia na tworzenie miejsc pracy2873 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2013/Raport_Komplementarnosc_ostateczna_wersja.pdf)Komplementarność i synergia interwencji w ramach WRPO oraz z projektami wybranych programów operacyjnych obecnej i poprzedniej perspektywy finansowej UE2086 kB
Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki1/2013/HERMIN.pdf)Ocena wpływu WRPO na sytuację społeczno - gospodarczą w województwie oraz w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, przy użyciu regionalnego modelu makroekonomicznego (HERMIN) wg trzywariantowego ukladu struktury płatności nowego WRPO 2014-20204406 kB
Pobierz plik (WRPO_2007-2013_oraz_potrzeby_regionu_jako_zrodlo_rekomendacji_dla_perspektywy_finansowej_2014-2020.zip)WRPO 2007-2013 oraz potrzeby regionu jako źródło rekomendacji dla perspektywy...6666 kB
Pobierz plik (wykonanie badania branz dominujacych w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji.pdf)Wykonanie badania branż dominujących w gospodarce regionu w ramach identyfikacji specjalizacji gospodarczej Wielkopolski oraz przygotowanie raportu z badania.7684 kB
Pobierz plik (wykonanie uslugi ankietyzacji wielkopolskich przedsiebiorstw na potrzeby identyfikacji intelig.pdf) Wykonanie usługi ankietyzacji wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu w perspektywie finansowej UE 2014-2020.1001 kB
Pobierz plik (uzupelnienieankietyzacji wielkopolskich przedsiebiorstw na potrzeby identyfikacji inteligentn.pdf)Uzupełnienie ankietyzacji wielkopolskich przedsiębiorstw na potrzeby identyfikacji inteligentnych specjalizacji i wyznaczenia kierunków polityki innowacyjnej regionu w perspektywie finansowej UE 2014-2020.933 kB