Monitorowanie realizacji polityk horyzontalnych

Na Instytucji Zarządzającej (IZ WRPO), jak i na beneficjentach spoczywa, niezależnie od realizacji celów związanych z działaniem, w ramach którego realizowany jest projekt, obowiązek realizacji polityk wspólnych – regionalnych, krajowych i wspólnotowych.

Polityki te mieszczą się w następujących obszarach:
- środowisko przyrodnicze,
- społeczeństwo informacyjne,
- równość szans.

W toku negocjacji z KE projektu WRPO ustalono, iż w ramach systemu realizacji programu stworzony zostanie wewnętrzny system monitorowania realizacji ww.polityk. Wykonanie tego zobowiązania na poziomie WRPO wymaga identyfikacji nakładów na poszczególne polityki we wszystkich projektach.

Na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i na budowę społeczeństwa informacyjnego przeznaczono środki w ramach odpowiadających im priorytetów i działań. Nie będą to jednak wszystkie środki, jakie w ramach WRPO na te cele zostaną przeznaczone. W ramach wielu innych projektów, realizujących inne cele w innych priorytetach i działaniach, przeznaczone zostaną także pewne kwoty na poprawę stanu środowiska przyrodniczego i budowę społeczeństwa informacyjnego.

Dla drugiej grupy polityk horyzontalnych, dotyczących równości szans, WRPO nie przewiduje odrębnych środków. Ewentualne nakłady na ten cel, pojawią się w ramach konkretnych projektów.

Wszyscy beneficjenci, oprócz niezbędnej dokumentacji projektowej i odpowiednich załączników, przekazywać będą IZ WRPO poprzez jednostkę odpowiedzialną za nabór wniosków, informację o planowanych nakładach na wymienione wyżej cele i o efektach tych nakładów, wypełniając formularz pt. „Informacja o sposobie realizacji polityk /celów horyzontalnych w ramach projektu”

Pytania w formularzu dotyczą następujących dziedzin:
1. Środowisko
1.1. Energia
1.2. Emisja substancji do atmosfery
1.3. Gospodarka wodna
1.4. Gospodarka odpadami
2. Społeczeństwo informacyjne
3. Równość szans (kobiet, niepełnosprawnych, zagrożonych marginalizacją, mieszkańców wsi, itp.).

Beneficjent przekazuje niniejszy formularz Instytucji Zarządzającej (jednostce odpowiedzialnej za nabór wniosku w konkursie):
- wraz z Wnioskiem Właściwym, w przypadku konkursu dwustopniowego,
- po decyzji IZ WRPO o dofinansowaniu projektu, w przypadku konkursu jednostopniowego, lecz przed złożeniem pierwszego wniosku o płatność (dotyczy także projektów kluczowych).

W trakcie realizacji projektu beneficjent udziela odpowiedzi IZ WRPO na pytania dodatkowe.

Przed finansowym zakończeniem realizacji projektu, beneficjent wypełnia ponownie formularz w celu weryfikacji danych podanych w poprzednim formularzu i przesyła go ponownie do właściwej jednostki IZ WRPO odpowiedzialnej za nabór projektów, przed ostatecznym rozliczeniem projektu.

Informacje o sposobie postępowania z formularzem:
- strona internetowa: http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl
- Oddział Analiz Regionalnych, Departament Polityki Regionalnej - odpowiedzialny za procedurę.

Adres: 61-754 Poznań, ul. Szyperska 14, telefon (0-61) 62 66 306, (0-61) 62 66 308, (0-61) 62 66 305, (0-61) 62 66 309; e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Formularz dostępny jest w załączeniu lub w wydrukowanej wersji - w ww. oddziale

Data publikacji: 17.07.2008 r. (aktualizacja 09.07.2010 r., 25.08.2011 r.)
Oddział Analiz Regionalnych, Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego