Priorytet III. Środowisko przyrodnicze

Środowisko przyrodnicze zakłada poprawę stanu środowiska i racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu. W ramach tego priorytetu działania ukierunkowane są na: zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń do środowiska, poprawę zaopatrzenia w wodę, poprawę gospodarki odpadami, ochronę przyrody, ochronę powietrza, rozbudowę systemów bezpieczeństwa środowiskowego i technologicznego, zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii, a także racjonalne gospodarowanie energią.

Priorytet III. Środowisko przyrodnicze

3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
3.3 Wsparcie ochrony przyrody
3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów oraz zwiększenie retencji na terenie województwa
3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

Priorytet III. Środowisko przyrodnicze - potencjalni beneficjenci:

                    - jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
                    - jednostki organizacyjne, posiadające osobowość prawną;
                    - admnistracja rządowa;
                    - PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
                    - przedsiębiorcy/MSP;
                    - organizacje pozarządowe;
                    - jednostki naukowe;
                    - szkoły wyższe;
                    - osoby prawne i fizyczne, będące organizacjami prowadzącymi szkoły
                      i placówki oświatowe;
                    - instytucje kultury;
                    - zakłady opieki zdrowotnej, działające w publicznym systemie ochrony zdrowia;
                    - parki narodowe i krajobrazowe;
                    - jednostki sektora finansów publicznych, posiadające osobowość prawną;
                    - spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, TBS;
                    - spółki wodne;
                    - partnerzy społeczni i gospodarczy;