Wsparcie projektów dotyczących odbioru i oczyszczania ścieków z terenów zamieszkałych

Inwestowanie w zbiorcze systemy kanalizacji i oczyszczalnie ścieków w miastach i wsiach jest kosztowne i często bez zewnętrznego wsparcia finansowego nie mogłyby być realizowane w szybkim terminie i kompleksowo.

Stąd duże oczekiwania ze strony samorządów gminnych o uzyskanie pomocy z funduszy unijnych na projekty z tego zakresu. Tymczasem możliwości uzyskania dofinansowania ze środków unijnych, choć realne, są uzależnione od spełnienia szeregu warunków, które nie zawsze są w pełni zauważane w gminach.

Załączniki:

Wsparcie projektów dotyczących odbioru i oczyszczania ścieków z terenów zamieszkałych