3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Informacja o inauguracyjnym posiedzeniu KM WRPO 2014+ – 20 kwietnia 2015 r.

  W dniu 20 kwietnia 2015 roku odbyło się I posiedzenie Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 (WRPO 2014+). Przedmiotem pierwszej części posiedzenia był regulamin pracy KM WRPO 2014+. W drugiej części spotkania omówiono Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 wraz z wybranymi Działaniami/Poddziałaniami, aby następnie przedyskutować propozycję Kryteriów wyboru projektów w ramach WRPO 2014+ dla:

  1. Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski,
  2. Działania 3.2 Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym (Poddziałanie 3.2.1 Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej oraz Poddziałanie 3.2.2 Kompleksowa modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych),
  3. Działanie 4.4 Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dziedzictwa naturalnego i kulturowego (Poddziałanie 4.4.1 Inwestycje w obszarze dziedzictwa kulturowego regionu oraz Poddziałanie 4.4.2 Wydarzenia kulturalne i historyczne),
  4. Działania 5.1 Infrastruktura drogowa regionu (Poddziałanie 5.1.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie, będące w zarządzie Samorządu Województwa Wielkopolskiego) oraz Poddziałanie 5.1.2 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi powiatowe i gminne)

  w obszarze Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz:

  a)     kryteria formalne i merytoryczne dotyczące wszystkich Działań i Poddziałań w ramach Osi 6.7, i 8,

  b)     kryteria dostępu dla Działania 6.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy – projekty pozakonkursowe realizowane przez PSZ,

  c)      kryteria dostępu dla Działania 7.3 Ekonomia społeczna w zakresie Poddziałania 7.3.1 Ekonomia społeczna – projekt pozakonkursowy realizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej oraz Poddziałania 7.3.2 Ekonomia społeczna – projekty konkursowe,

  d)     kryteria dostępu i kryteria premiujące dla Działania 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej w zakresie Poddziałania 8.1.1 Edukacja przedszkolna,

  e)     kryteria dostępu i kryteria premiujące dla Działania 8.2 Uczenie się przez całe życie

  w obszarze Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiedzenie zakończono prezentacją Lokalnego Systemu Informatycznego dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (LSI 2014+).

  Data publikacji: 7.05.2015 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Koordynacji

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15733399

  Odwiedza nas 608 gości oraz 0 użytkowników.