3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Projekt WRPO 2014+ (w. 9.0) trafił do Brukseli

  1 Projekt Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) został wysłany do Komisji Europejskiej. Odbyło się to podczas spotkania Marka Woźniaka, marszałka województwa, z dziennikarzami.

  Prace nad WRPO 2014+ wkraczają w decydująca fazę. Zgodnie z harmonogramem projekt Programu powinien trafić do Komisji Europejskiej do 10 kwietnia. Tak też się stało. W samo południe 9 kwietnia z salki Zarządu Województwa Wielkopolskiego dokument został wysłany do Brukseli. Wysyłającym był Marek Woźniak, marszałek województwa wielkopolskiego.

  Ostateczny kształt Programu będzie owocem ustaleń z KE, których celem jest wypracowanie sposobu jak najlepszego zainwestowania środków europejskich na lata 2014-2020. Komisja zakłada przyjęcie wszystkich programów operacyjnych przedłożonych przez państwa członkowskie przed końcem swojej obecnej kadencji. Dokumenty te muszą odzwierciedlać główne elementy nowej polityki spójności, takie jak: koncentracja tematyczna, orientacja na rezultaty oraz strategiczne 2 uwarunkowanie inwestycji. W polityce spójności następuje zwrot w kierunku wspierania realnej gospodarki, innowacji i trwałego wzrostu.

  W projekcie WRPO 2014+ są także zapisy, do zaakceptowania których będzie trzeba przekonać KE. Z pewnością należą do nich kwestie dotyczące proponowanych przez nas do realizacji przedsięwzięć w obszarze ochrony zdrowia, czy możliwości wsparcia dróg lokalnych.

  W związku z trudną sytuacją specjalistycznego szpitala dziecięcego w Poznaniu, świadczącego usługi zdrowotne dla dzieci i młodzieży z całej Wielkopolski, podjęta została decyzja o budowie nowego Szpitala Matki i Dziecka. Samorząd Wojewódzki pragnie pozyskać na ten cel środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i zrealizować to przedsięwzięcie w ramach WRPO 2014+. Sprawa jest o tyle trudna, że zapisy te nie uzyskały zdecydowanego poparcia takiego rozwiązania ze strony Instytucji Koordynującej RPO (MIiR) i Ministerstwa Zdrowia. Przebieg negocjacji pokaże czy uda się do tego przekonać Komisję Europejską i będzie można pomyślnie zrealizować przedsięwzięcie, będące jednym z priorytetów naszego regionu.

  3 Drugim problemem są przedsięwzięcia związane z modernizacją sieci dróg lokalnych, czyli powiatowych i gminnych. Komisja Europejska sceptycznie podchodzi do możliwości finansowania w perspektywie 2014-2020 takich inwestycji, argumentując to koniecznością wsparcia przede wszystkim rozwoju głównych europejskich korytarzy transportowych (tzw. sieć TEN-T). Brak alternatywnych źródeł finansowania sprawia, że SWW nie zamierza zaakceptować całkowitego braku możliwości współfinansowania takich przedsięwzięć z EFRR w ramach WRPO 2014+. Ta kwestia będzie mocno akcentowana w negocjacjach, aby uzyskać możliwość sfinansowania przynajmniej najistotniejszych dla regionu drogowych powiązań lokalnych.

  Wielkopolska otrzyma z Unii Europejskiej na WRPO 2014+ łącznie 2 447,9 mln euro. 72,11% tej kwoty, czyli 1 765,2 mln euro będzie pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Pozostałe 27,89% (682,7 mln euro) to środki Europejskiego Funduszu Społecznego. W porównaniu do wyjściowej kwoty (2 196,6 mln euro) pieniędzy będzie więcej aż o 251,3 mln euro (EFRR – o 206,5 mln euro, a EFS – o 44,8 mln euro).

  Głównym celem WRPO 2014+ jest „Poprawa konkurencyjności i spójności województwa”. Uwzględnione w Programie priorytety dotyczą poprawy infrastruktury, szczególnie transportowej (m.in. drogi, koleje, zbiorowy transport miejski). Jedne z najistotniejszych są działania w zakresie badań, rozwoju technologicznego i innowacji oraz przedsiębiorczości. Dużą wagę przywiązuje się do rozwoju szeroko pojmowanego społeczeństwa informacyjnego. Niezwykle ważne znaczenie ma także stan środowiska. Do priorytetów należą również działania zmierzające do wzrostu zatrudnienia i aktywizacji osób bezrobotnych i zagrożonych utratą pracy, poprawy edukacji, z uwzględnieniem edukacji ustawicznej. Ważne są działania rozwiązujące problemy związane z integracją i włączeniem społecznym. Istotne będą również działania zmierzające do wyrównywania dysproporcji rozwojowych występujących wewnątrz Wielkopolski.

  W ramach Programu planowana jest realizacja zintegrowanych projektów w formule ZIT (Zintegrowane Inwestycje Terytorialne). Będą to przedsięwzięcia wspólnie zrealizowane przez miasta i ich obszary funkcjonalne, służące całemu obszarowi funkcjonalnemu i jego mieszkańcom. Będzie to dotyczyć obszarów funkcjonalnych Poznania oraz Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim.

  Część Priorytetów Inwestycyjnych będzie adresowana do określonych obszarów, bądź te obszary otrzymają preferencje w ramach poszczególnych konkursów. Narzędziem realizacji WRPO 2014+ będą Obszary Strategicznej Interwencji (OSI). Jedną z form wsparcia w ramach OSI będą koperty finansowe dla ośrodków subregionalnych, czyli Konina, Gniezna, Piły i Leszna wraz z obszarami powiązanymi z nimi funkcjonalnie. Pieniądze, jakie przeznaczono dla poszczególnych ośrodków są w przeliczeniu na jednego mieszkańca równe nakładom na ZIT

  Data publikacji: 09.04.2014 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Polityki Regionalnej
  Oddział Informacji, Promocji i Szkoleń

   

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15179220

  Odwiedza nas 187 gości oraz 0 użytkowników.