3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Ewaluacja ex-ante projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  Ewaluacja ex-ante projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 została przeprowadzona w okresie od lipca 2013 do października 2014 przez Wrocławską Agencję Rozwoju Regionalnego. Badanie pozwoliło w szczególności zweryfikować trafność wyznaczonych obszarów problemowych, celów i oczekiwanych rezultatów, wskaźników oraz ocenić spójność wewnętrzną badanego programu, a także spójność z dokumentami strategicznymi poziomów: regionalnego, krajowego i unijnego. Umożliwiło także na ocenę jakości zaproponowanego systemu realizacyjnego i ram finansowych.

  Czytaj więcej...

  Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (będąca elementem Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko WRPO 2014+) została wykonana przez firmę „Ekovert Łukasz Szkudlarek” z Wrocławia w okresie od sierpnia 2013 do października 2014. W ramach Prognozy dokonano oceny istniejącego stanu środowiska, oraz jego potencjalnej zmiany w przypadku niezrealizowania Programu, zidentyfikowano problemy związane z ochroną obszarów chronionych, istotnych z punktu widzenia realizacji WRPO 2014+ i celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, unijnym oraz krajowym.

  Czytaj więcej...

  Zdrowie i ochrona zdrowia w województwie wielkopolskim. Opracowanie diagnostyczne na potrzeby WRPO 2014+

  Diagnoza „Zdrowie i ochrona zdrowia w województwie wielkopolskim” przygotowana została na potrzeby opracowania Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, w zakresie zaktualizowania wiedzy na temat wyzwań w obszarze opieki zdrowotnej w regionie. Dokument dzieli się na część analityczną oraz wnioski i rekomendacje. W ramach części analitycznej dokonano wnikliwej analizy sytuacji demograficzno-epidemiologicznej w Wielkopolsce, potrzeb systemu ochrony zdrowia, ponadto przedstawiono stan zasobów infrastrukturalnych ochrony zdrowia  w województwie oraz zagadnienia związane z profilaktyką zdrowotną. Konkluzje wynikające z części analitycznej zawarte zostały w rozdziale przedstawiającym wnioski i rekomendacje dot. poprawy jakości i dostępności ochrony zdrowia w Wielkopolsce. 

  Czytaj więcej...

  Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego. Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

  Dokument: „Potencjały i wyzwania rozwojowe województwa wielkopolskiego. Opracowanie diagnostyczne na potrzeby Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020” stanowi kompleksową analizę obecnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu i jej zmian w ostatnich kilku latach. Wskazane w dokumencie strategiczne potencjały i zdiagnozowane wyzwania stanowią podstawę dla wyznaczenie przyszłych celów rozwojowych województwa na nową perspektywę finansowania 2014-2020.

  Czytaj więcej...

  Uzasadnienie interwencji w WRPO 2014+ zakresie wyposażenia służb ratowniczych w sprzęt ratunkowy w ramach PI 5b w kontekście wzrastających zagrożeń wynikających z czynników klimatycznych

  W związku z opracowywaniem projektu Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) oraz negocjacjami projektu Programu z Komisją Europejską, pojawiła się potrzeba przygotowania materiału uzasadniającego interwencję WRPO 2014+ w obszarze wsparcia jednostek ratowniczo-gaśniczych w kontekście zmian klimatycznych i związanych z tym zagrożeń.

  Czytaj więcej...

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15987896

  Odwiedza nas 209 gości oraz 0 użytkowników.