Krajowy Program Reform

Krajowy Program Reform na rzecz realizacji strategii Europa 2020, przyjęty przez Radę Ministrów dnia 26 kwietnia 2011 roku, jest dokumentem, który pokazuje jak Polska w najbliższych latach odpowie na stojące przed nią wyzwania.

Konstrukcja KPR zakłada korelację polskich celów rozwojowych z priorytetami wyznaczonymi w strategii „Europa2020”, tj:

  • rozwojem gospodarki opartej na wiedzy i innowacjach;
  • promowaniem gospodarki zrównoważonej – mniej obciążającej środowisko, efektywniej wykorzystującej zasoby, a zarazem konkurencyjnej;
  • wzmacnianiem gospodarki charakteryzującej się wysokim zatrudnieniem oraz spójnością ekonomiczną, społeczną i terytorialną.

Krajowy Program Reform skupia się na tych działaniach, które mają na celu odrabianie zaległości rozwojowych oraz budowie nowych przewag konkurencyjnych, w trzech obszarach priorytetowych:

  1. Infrastruktura dla wzrostu zrównoważonego;
  2. Innowacyjność dla wzrostu inteligentnego;
  3. Aktywność dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu.

Data publikacji: 13.01.2012 r.
Oddział Analiz Regionalnych
Departament Polityki Regionalnej
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego