3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Zestawienie wytycznych dla Beneficjentów

  # Tytuł artykułu Załączniki
  1 Wytyczne IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność-08.06.2012

  Wytyczne IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność-08.06.2012

  Uchwała ZWW 1987- 2012 z 08.06.2012r. ws. zatwierdzenia ww. Wytycznych

  Załącznik nr 1 do Wytycznych - tabela wynagrodzeń

  2

  Zaktualizowane Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień w ramach Działania 1.1, 1.2 i 2.8

  Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień w ramach Działania 1.1 i 1.2

  Zaktualizowane Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień w ramach Działania 1.1, 1.2 i 2.8

  Uchwała ZWW nr 2936-2013 z 4 stycznia 2013r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Działania 1.1 i 1.2.

  Uchwała ZWW nr 1449-2011 z 22 grudnia 2011 roku przyjmująca ww. wytyczne.pdf

   3 Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2

  Aktualne Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 WRPO.pdf (2012r.)

  Poprzednie Wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2.pdf (2010r.)

  Poprzednie wytyczne w zakresie zasad opracowania programów umożliwiających ubieganie się o wsparcie w ramach Inicjatywy JESSICA oraz Działania 4.2 WRPO.pdf (2009r.)

   4 Wytyczne IZ WRPO ws. zwolnień z obowiązku stosowania ustawy pzp przy zamówieniach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Priorytetu III "Środowisko przyrodnicze"

  Poprzednie wytyczne ws. zwolnień z obowiązku stosowania ustawy pzp w zamówieniach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Priorytetu III.pdf

  Uchwała ZWW nr 1730-2012 z dnia 23 marca 2012 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Poprzednie wytyczne ws. zwolnień z obowiązku stosowania ustawy pzp w zamówieniach współfinansowanych ze środków EFRR w ramach Priorytetu III.pdf

  Uchwała ZWW nr 3896-2010 z dnia 13 maja 2010 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Aktualne wytyczne ws. zwolnien z obowiazku stosowania ustawy pzp w zamowieniach

  Uchwala zww nr 4952-2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ws. przyjecia ww.wytycznych.doc

  Uchwala zww nr 4952-2014 z dnia 24 lipca 2014 r. ws. przyjecia ww.wytycznych.pdf

  5 Konsultacje społeczne projektu Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich w ramach WRPO

  Projekt Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich.pdf

  Formularz zgłaszania uwag do projektu Wytycznych w zakresie zasad opracowania i oceny Zintegrowanych Planów Rozwoju Obszarów Miejskich.doc

  6 Wytyczne IZ WRPO dla beneficjentów Priorytetu III w zakresie trybu i zasad prowadzenia przez IP WRPO kontroli prawidłowości realizacji projektów, w tym weryfikacji wydatków

  AKTUALNE wytyczne IZ WRPO dla beneficjentów Priorytetu III w zakresie trybu i zasad prowadzenia przez IP WRPO kontroli prawidłowości realizacji projektów, w tym weryfikacji wydatków.pdf

  Uchwała ZWW nr 4152/2010 z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie zatwierdzenia Wytycznych IZ WRPO dla beneficjentów Priorytetu III w zakresie kontroli prawidłowości realizacji projektów.pdf

  POPRZEDNIE wytyczne IZ WRPO dla Beneficjentów Priorytetu III w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów.pdf

  Uchwała nr 2530.2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 30 kwietnia 2009 r. w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  7 Konsultacje społeczne projektu wytycznych dla Beneficjentów Priorytetu III WRPO w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości projektów

  Projekt wytycznych dla beneficjentów III Priorytetu WRPO w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości projektów.doc

  Formularz zgłaszania uwag do projektu wytycznych w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości projektów - III Priorytet.doc

  8

  Zaktualizowane Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 dla zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 dla zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych

  Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych z EFRR

  Aktualne wytyczne IZ WRPO dla zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy - wersja maj 2014

  Uchwała ZWW z dnia 19 maja 2014 ws. przyjęcia wytycznych dot. zamówień

  Aktualne wytyczne IZ WRPO dla zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy PZP - wersja kwiecień 2013

  Zmiana nw. Uchwały ZWW z dnia 4 kwietnia 2013 r. ws. przyjęcia wytycznych dot. zamówień dokonana w dniu 10.10.2013r.

  Uchwała ZWW z dnia 4 kwietnia 2013 r. ws. przyjęcia wytycznych dot. zamówień

  Zaktualizowane Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II (z wyłączeniem działania 2.8) i IV-VI

  Uchwała ZWW nr 2935-2013 z 4 stycznia 2013r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych w sprawie realizowania zamówień współfinansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Priorytetu I – Działania 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI

  Uchwała ZWW nr 1450-2011 z 22 grudnia 2011 roku przyjmująca ww. wytyczne.pdf

  Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wersja styczeń 2011r.pdf

  Uchwała ZWW nr 3278-2009 z 19 listopada 2009r. oraz wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień - wersja listopad 2009r.

  Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wersja czerwiec 2009r.

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2731-2009 z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Wytyczne dla beneficjentów zwolnionych z obowiązku stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych, wersja marzec 2009r.

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2382-2009 z dnia 19 marca 2009r. w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  9

  Wytyczne w zakresie postępowania ws. oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

  AKTUALNE wytyczne MRR z dnia 5 maja 2009 r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

  POPRZEDNIE wytyczne MRR z dnia 3 czerwca 2008r. w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych

  10 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów realizowanych w ramach WRPO, Priorytet III Środowisko przyrodnicze, Działanie 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w sprawie Studium Wykonalności dla Działania 3.4 Gospodarka wodno_ściekowa.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 2 października 2008r. w sprawie przyjęcia ww. wytycznych.rar

  11 Konsultacje społeczne projektu wytycznych dotyczących Działania 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych

  Formularz zglaszania uwag do wytycznych realizacji dzialan rewitalizacyjnych obszaru problemowego.doc

  Rewitalizacja_w_WRPO_Wytyczne_II_wersja-4.2-konsultacje_na_strone.pdf

  12 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie prowadzenia wizyt monitorujących projektów

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie prowadzenia wizyt monitorujących projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków EFRR w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II i IV-VI WRPO, wersja wrzesień 2008

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 11 września 2008r. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie prowadzenia wizyt monitorujących projektów, wersja luty 2008.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 1116.2008 z dnia 21 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  13 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej - projekty o wartości poniżej 20 mln PLN - Działanie 2.1/2.2

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej – projekty o wartości poniżej 20 mln PLN - Działanie 2.1 / 2.2

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  Wytyczne IZ WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów drogowych – wartość poniżej 20 mln -plik WORD.doc

  14 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów

  Aktualne wytyczne IZ WRPO ws. prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów - wersja kwiecień 2013

  Uchwała ZWW z dnia 4 kwietnia 2013 r. ws. przyjęcia wytycznych dot. kontroli

  Uchwała ZWW nr 3277-2009 z 19 listopada 2009r. oraz wytyczne ws. prowadzenia kontroli na miejscu projektów dofinansowanych z EFRR - wersja listopad 2009r.pdf

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z EFRR - wersja wrzesień 2008r.

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 września 2008 roku w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  Wytyczne IZ WRPO w zakresie prowadzenia kontroli prawidłowości realizacji projektów dofinansowanych z EFRR - wersja luty 2008r.

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  15 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastruktury drogowej - projekty o wartości powyżej 20 mln PLN - Działanie 2.1/2.2

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu infrastruktury drogowej – projekty o wartości powyżej 20 mln PLN - Działanie 2.1 / 2.2

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 10 kwietnia br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  Wytyczne IZ WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów drogowych – wartość powyżej 20 mln -plik WORD.doc

  16 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów

  Uchwala nr 5123-2014 ZWW z dnia 18 wrzesnia 2014r. ws. przyjecia ww. wyt.doc

  Uchwala nr 5123-2014 ZWW z dnia 18 wrzesnia 2014r. ws. przyjecia ww. wyt.pdf

  Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalnosci kosztow w.doc

  Wytyczne IZ WRPO w spr. kwal. kosztów 2014-08-07.pdf
  Uchwała nr 4998-2014 ZWW 2014 ws. przyjęcia wyt. kwalifik 1.7 i II-VI.doc
  Uchwała nr 4998-2014 ZWW 2014 ws. przyjęcia wyt. kwalifik 1.7 i II-VI.pdf

   

  Wytyczne IZ WRPO na lata 2007 - 2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I - działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja 5 lutego 2014 r.doc

  Uchwała nr 4310-2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 lutego 2014r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.doc

  Wytyczne IZ WRPO na lata 2007-2013 w sprawie kwalifikowalności kosztów w ramach priorytetu I – działanie 1.7 oraz priorytetów II-VI, wersja 20 stycznia 2014.

  Uchwała Nr 4252/ 2014 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 20 stycznia 2014 r.ws. przyjęcia ww. wytycznych.

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów dla Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja 20 czerwca 2013.pdf

  Uchwała ZWW nr 3493-2013 z 20 czerwca 2013r.. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów dla Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja grudzień 2012.pdf

  Uchwała ZWW nr 2872-2012 z 20 grudnia 2012r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów dla Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja luty 2012.pdf

  Uchwała ZWW nr 1610-2012 z 17 lutego 2012r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów dla Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja lipiec 2011.pdf

  Uchwała ZWW nr 951-2011 z 28 lipca 2011r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Uchwała ZWW nr 757-2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. ws. zatwierdzenia Wytycznych dot. kwalifikowalności kosztów, Działania 1.1, 1.2, 1.4, 1.6.pdf

  Uchwała ZWW nr 756-2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. ws. zatwierdzenia Wytycznych dot. kwalifikowalności kosztów, Priorytet I Działanie 1.7, Priorytety I-VI.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów dla Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, wersja czerwiec 2011.pdf

  Uchwała ZWW nr 4052 z dnia 24 czerwca 2010 r. ws. zmiany wytycznych kwalifikowalności, działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI - zatwierdzone uchwałą ZWW nr 3705-2010 z 26 marca 2010r.

  Uchwała ZWW nr 3705-2010 z 26 marca 2010r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Aktualizacja Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – Działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI, grudzień 2009 r.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I – działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI - zatwierdzone uchwałą ZWW nr 3381-2009 z 17 grudnia 2009r.

  Uchwała ZWW nr 3381-2009 z 17 grudnia 2009r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach priorytetu I – działanie 1.7 oraz priorytetów II-VI, wersja wrzesień 2009.pdf

  Uchwała ZWW nr 3108-2009 z dnia 28 września 2009r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów, wersja marzec 2009.pdf

  Uchwała ZWW nr 2381-2009 z dnia 19 marca 2009r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Uchwała ZWW z 18 grudnia 2008r. ws. zmian do Wytycznych IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach Priorytetu I, działanie 1.7 oraz Priorytetów II-VI

  Wytyczne IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów, wersja wrzesień 2008

  Uchwała ZWW z dnia 18 września 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych

  Wytyczne IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów, wersja maj 2008

  Uchwała ZWW z dnia 29 maja 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych

  Wytyczne IZ WRPO w sprawie kwalifikowalności kosztów, wersja luty 2008

  Uchwała ZWW z dnia 21 lutego 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.

  17 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie audytu zewnętrznego projektu

  Uchwala 75-2014 z 31.12.2014 dot. audytu zewn. projektow

  Zal. do Uchwaly 75-2014 z 31.12.2014 r. - Wytyczne IZ WRPO dot. audytu zewn. projektow

  Aktualne Wytyczne IZ WRPO w zakresie audytu projektów - Działanie 1.4, 1.5, 1.6 i 1.7 oraz Priorytety II-VI WRPO - wersja 2012-10-12

  Poprzednie Wytyczne IZ WRPO ws. wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu oraz Uchwała ZWW nr 3653.2010 z dnia 11 marca 2010r.

  Obowiązujące od 18 czerwca 2009 r. Wytyczne IZ WRPO w zakresie wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu.pdf

  Uchwała ZWW nr 2733.2009 z dnia 18 czerwca 2009r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Obowiązujące od 25 września 2008r. Wytyczne IZ WRPO ws. wyboru audytora oraz prowadzenia i dokumentowania audytu zewnętrznego projektu

  Uchwała ZWW z dnia 18 września 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych

  Poprzednie Wytyczne IZ WRPO z 21 lutego 2008r. ws. audytu zewnętrznego projektu

  Uchwała ZWW z dnia 21 lutego 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych

  18 Wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach WRPO

  Aktualne wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO dla Beneficjentóww zakresie zawierania umów-porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach WRPO_18 grudnia 2008.pdf

  Poprzednia wersja - wytyczne dla Beneficjentów w zakresie zawierania umów/porozumień o partnerstwie dla projektów realizowanych w ramach WRPO

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2105_2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 21 lutego br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  19 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności oraz Uproszczonego Studium Wykonalności dla projektów realizowanych w ramach Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w sprawie Studium Wykonalności dla Działania 3.3 Wsparcie ochrony przyrody_ dla konkursu 1_III_2008.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 25 lutego 2008r. w sprawie przyjęcia ww. wytycznych.rar

  Obowiązujące wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów generujących przychód_Działanie 3.3.pdf

  Obowiązujące wytyczne do sporządzenia Uproszczonego Studium Wykonalności dla projektów nie generujących przychodu.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 26 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia ww. wytycznych.rar

  20 Wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków dla działania 1.1,1.2,1.4 i 1.6

   

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja luty 2014.docx

  Uchwała ZWW nr 4383/2014z dnia 20 lutego 2014 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Uchwała ZWW nr 4383/2014z dnia 20 lutego 2014 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.doc

   

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja grudzień 2012.pdf

  Uchwała ZWW nr 2847-2012 z dnia 13 grudnia 2012 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja luty 2012.pdf

  Uchwała ZWW nr 1611-2012 z dnia 17 lutego 2012 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja czerwiec 2011.pdf

  Uchwała ZWW nr 754-2011 z dnia 22 czerwca 2011 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja czerwiec 2010.pdf

  Uchwała ZWW nr 4049 z dnia 24 czerwca 2010 r. ws. wytycznych kwalifikowalności, działanie 1.1, 1.2, 1.4, 1.6.pdf

  Uchwała ZWW nr 3711-2010 z 26 marca 2010r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działań 1.1, 1.2, 1.4 oraz 1.6, wersja marzec 2010r.

  Wytyczne ws. kwalifikowalności wydatków dla Priorytetu I - z wyjątkiem działania 1.7, wersja październik 2009.pdf

  Uchwała nr 3184.2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 23 października 2009 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne ws. kwalifikowalności wydatków dla Priorytetu I - z wyjątkiem działania 1.7, wersja czerwiec 2009r.pdf

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 czerwca 2009r. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.pdf

  Wytyczne ws. kwalifikowalności wydatków dla Priorytetu I - z wyjątkiem działania 1.7, wersja luty 2009r.pdf

  Uchwała nr 2243.2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 lutego 2009 r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Wytyczne ws. kwalifikowalności wydatków dla Priorytetu I - z wyjątkiem działania 1.7, wersja czerwiec 2008r.

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 czerwca 2008r. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  21 Wytyczne dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji

  POPRZEDNIE wytyczne IZ WRPO dla beneficjentów w zakresie informacji i promocji.pdf

  Uchwała nr 2056-2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z 11 grudnia 2008r.pdf

  Zestawienia znaków w formacie cdr i jpg.rar

  Wzory tablic i plakietek informacyjnych w formacie cdr i jpg.rar

  Wzory ogłoszeń w formacie cdr i jpg.rar

  22 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 1.7 "Przygotowanie terenów inwestycyjnych".

  Obowiązujące od grudnia 2008 roku Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.doc

  Arkusz kalkulacyjny - załącznik do Wytycznych Instytucji Zarządzającej WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych.xls

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2102_2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Poprzednia wersja (nieaktualna) - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 1.7 „Przygotowanie terenów inwestycyjnych”

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  23 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 2.7 "Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego"

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 2.7 „Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego”

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  24 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 4.1 "Rewitalizacja obszarów miejskich", Działanie 4.2 "Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych"

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 4.1 „Rewitalizacja obszarów miejskich”, Działanie 4.2 „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych”

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  25 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 5.1 "Infrastruktura szkolnictwa wyższego"

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 5.1 „Infrastruktura szkolnictwa wyższego”

  xUchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  26 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 5.3 "Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie"

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 5.3 „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  27 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów promocyjnych Działanie 6.1 Turystyka Schemat II (promocja i informacja turystyczna) oraz Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego Schemat II (projekty promocyjne)

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów promocyjnych Działanie 6.1. „Turystyka” – Schemat II (promocja i informacja turystyczna) oraz Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” – Schemat II (projekty promocyjne)

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  28 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.1 "Turystyka" Schemat I (infrastruktura turystyczna)

  Aktualna wersja - z marca 2009 r. - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.1 „Turystyka” – Schemat I.doc

  Uchwała nr 2341-2009 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 12 marca 2009r. w sprawie przyjęcia ww. wytycznych.pdf

  Poprzednia wersja z maja 2008 roku - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.1 „Turystyka” – Schemat I (infrastruktura turystyczna)

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  29 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.2 "Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego" - Schemat I (projekty inwestycyjne)

  Aktualna wersja z grudnia 2008 roku – Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego – Schemat I (projekty inwestycyjne).doc

  Załącznik do wytycznych dla Działania 6.2 - arkusz kalkulacyjny do sporządzenia Studium Wykonalności.xls

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2101_2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Poprzednia wersja z maja 2008 roku - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów infrastrukturalnych Działanie 6.2 „Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” – Schemat I (projekty inwestycyjne)

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  30 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 1.4 - Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

  Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności Działanie 1.4 - Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji

  Uchwała ZWW z dnia 29 maja 2008r. ws. przyjęcia ww. wytycznych

  31 Uchwała nr 1379/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie: stosowania wytycznych do sporządzania studiów wykonalności dla Działań 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.6.

  Uchwała nr 1379/2008 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie: stosowania wytycznych do sporządzania studiów wykonalności dla Działań 2.3, 2.4, 2.5 oraz 2.6.

  32 Biznes Plan Działanie 1.6 "Rozwój sieci i kooperacji"

  Biznes Plan Działanie 1.6 „Rozwój sieci i kooperacji”

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 29 maja br. w sprawie przyjęcia w/w biznesplanu.

  33 Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych Wytycznych dotyczących sporządzenia Studium Wykonalności / Biznes Planu

  Kwestionariusz udziału w konsultacjach społecznych Wytycznych dotyczących sporządzenia Studium Wykonalności / Biznes Planu

  34 Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

  Aktualna wersja z lipca 2009 roku - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 5.2 oraz Działania 5.4.doc

  Załącznik do wytycznych dla Działania 5.2 i 5.4 - arkusz kalkulacyjny do sporządzenia Studium Wykonalności - lipiec 2009.xls

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2853_2009 z dnia 16 lipca 2009 roku w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Poprzednia wersja z grudnia 2008 roku _ Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej.doc

  Załącznik do wytycznych dla Działania 5.2 oraz 5.4 - arkusz kalkulacyjny do sporządzenia Studium Wykonalności - grudzień 2008.xls

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego nr 2100_2008 z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf

  Poprzednia wersja z maja 2008 roku - Wytyczne do sporządzenia Studium Wykonalności dla Działania 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego oraz Działania 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 5 czerwca br. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych.

  35 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów

  Aktualne wytyczne IZ WRPO ws. archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów - wersja kwiecień 2013

  Uchwała ZWW z dnia 4 kwietnia 2013 r. ws. przyjęcia wytycznych dot. archiwizacji

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w sprawie archiwizacji dokumentów związanych z realizacją projektów - wersja październk 2012

  Uchwała Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie przyjęcia w/w wytycznych

  36 Wytyczne Instytucji Zarządzającej WRPO w zakresie kwalifikowalności kosztów w ramach działania 1.5

  Wytyczne IZ WRPO ws. kwalifikowalności kosztów w ramach działania 1.5., czerwiec 2010 r.pdf

  Uchwała ZWW nr 4051 z dnia 24 czerwca 2010 r. ws. zatwierdzenia ww. wytycznych.pdf

  37 Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej  - Priorytet VII WRPO

  Aktualne wytyczne oraz uchwała ZWW ws. korzystania z Pomocy Technicznej

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej – Priorytet VII WRPO wraz z załącznikami oraz Uchwała Nr 3236/2013 ZWW z dnia 4 kwietnia 2013

  Wytyczne Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 w zakresie korzystania z Pomocy Technicznej - Priorytet VII WRPO wraz z załącznikami.

  Uchwała nr 1891/2012 z dnia 17 maja 2012r. ws. przyjęcia ww. wytycznych.

  38 Wytyczne IZ WRPO w sprawie zasad rozliczania projektów oraz sporządzania wniosków o płatność w ramach Priorytetu III WRPO Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2346 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 14 sierpnia 2012 roku.
  39 Wytyczne IZ WRPO dotyczące zachowania trwałości projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (z wyłączeniem Działania 1.3, 1.4 Schemat III i 4.1 oraz Priorytetu III i VII) Załącznik do Uchwały Nr 4087/2013 Zarządu Województwa wielkopolskiego z dnia 28 listopada 2013 r.
  40 Wytyczne IZ WRPO do sporządzenia Studium Wykonalności dla projektów z zakresu informatyzacji sektora publicznego Działanie 2.9.doc

  Uchwała ZWW nr 4971-2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia ww wytycznych.doc
  Uchwała ZWW nr 4971-2014 z dnia 31 lipca 2014 r. w sprawie przyjęcia ww wytycznych.pdf
  Arkusz obliczeniowy do wytycznych do studium wykonalności dla projektów z zakresu informatyzacji sektora publicznego Działanie 2.9.xlsx

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  kwiecień 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 1 2

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  16027612

  Odwiedza nas 203 gości oraz 0 użytkowników.