Zakończono ocenę formalną projektu Gminy Chodzież w ramach Działania 2.2 Schemat II

15 stycznia 2010 roku zakończono ocenę formalną projektu „Budowa drogi gminnej Konstantynowo – Zacharzyn w Gminie Chodzież od km 0+000 do km 2+256”, złożonego przez Gminę Chodzież.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.

Data publikacji: 18.01.2010r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego