Zakończono ocenę formalną projektu Gminy Kostrzyn w ramach Działania 2.2 Schemat II

4 grudnia 2009 roku zakończono ocenę formalną projektu „Budowa obwodnicy Kostrzyna - ul. Okrężnej i Zbożowej od drogi powiatowej nr 2409P do drogi krajowej nr 92”, złożonego przez Gminę Kostrzyn.

Projekt przeszedł pozytywnie etap oceny formalnej i został przekazany do oceny merytorycznej.

Zadanie ubiega się o wsparcie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 - Działanie 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich”.

Data publikacji: 07.12.2009r.
Oddział Oceny Formalnej Projektów Infrastrukturalnych
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego