Informacja o wyborze do dofinansowania projektu Gminy Miejskiej Turek w ramach Działania 2.2 Schemat II WRPO

W dniu 9 kwietnia 2009 roku Zarząd Województwa Wielkopolskiego podjął uchwałę o wyborze wniosku o dofinansowanie pt.: „Budowa drogi zbiorczej w Turku od ul. Uniejowskiej do Alei Jana Pawła II, zwiększającej dostępność terenów Tureckiej Strefy Inwestycyjnej”

złożonego przez Gminą Miejską Turek do dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.2 „Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego (drogi wojewódzkie w miastach na prawach powiatu, powiatowe i gminne)” Schemat II „Drogi w granicach administracyjnych miast poniżej 50 tys. mieszkańców oraz na obszarach wiejskich” Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Dofinansowanie projektu z EFRR wynosi 10 955 103,11 zł.

Data publikacji: 14.04.2009r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu