Konkurs nr 04/VI/2010 na działanie 6.1 Turystyka, Schemat II Promocja i informacja turystyczna

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 04/VI/2010, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla działania 6.1 Turystyka, Schemat II Promocja i informacja turystyczna.

Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 31 marca 2010 r. do 14 maja 2010 r., do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – wrzesień 2010 r.

Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 1 500 000 € i może ulec zmianie

Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu 7 stycznia 2010 roku (zmienionym w dniu 28 stycznia br., 26 lutego br. oraz 26 marca br.):
- Jednostki samorządu terytorialnego,
- Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
- Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną,
- Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych,
- Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
- Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje prowadzące statutową działalność non profit w obszarze objętym wsparciem w działaniu, w tym regionalna organizacja turystyczna,
- PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne,
- Parki narodowe i krajobrazowe,
- Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych,
- Przedsiębiorcy,
- Porozumienia wymienionych wyżej podmiotów.

W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
- Opracowanie, rozwój i promocja regionalnych i lokalnych produktów turystycznych (łącznie z m.in. badaniami, ekspertyzami, analizami marketingowymi, itp.).
- Organizacja imprez (w regionie, kraju i za granicą) mających przyczynić się do wzrostu liczby turystów przybywających do regionu.
- Organizacja i przygotowanie kampanii reklamowych promujących walory turystyczne (w tym kulturowe) województwa w kraju i za granicą.
- Promocja i marketing regionu jako atrakcyjnego miejsca dla organizacji kongresów, konferencji, wystaw gospodarczych oraz innych imprez biznesowych.
- Rozbudowa systemu informacji turystycznej – wprowadzanie nowoczesnych rozwiązań, a także przygotowanie i dystrybucja nieodpłatnych wydawnictw informacyjnych i promocyjnych (wyłącznie jako element większego projektu).

Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
- maksymalnie 85% kosztów kwalifikowanych
Minimalna wartość projektu wynosi 100 000 zł
Maksymalna wartość dofinansowania w zakresie projektów objętych pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych, jednakże nie więcej niż 700 000 zł. Maksymalny udział środków UE w wydatkach kwalifikowanych projektu wynosi 85%.

Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl. 

Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane. Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.">Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr telefonu: (61) 858 12 39.

Data publikacji: 31.03.2010r.
Departament Wdrażania Programu Regionalnego
Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego