3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 05/V/2009 na działanie 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów - konkurs nr 05/V/2009, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 5.4  Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, d poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą. Oferty konkursowe można składać od 23 lipca 2009 roku do 24 sierpnia 2009 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – grudzień 2009 roku.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 5 300 000 € i może ulec zmianie.

  Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia br., 24 kwietnia br. 28 maja br. oraz 9 lipca br.):
  - Jednostki samorządu terytorialnego
  - Związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego (w świetle przepisów Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej - Dz.U. z 2004r. Nr 64 poz. 593 z późn.zm),
  - Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
  - Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych,
  - Organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje,
  - Jednostki sektora finansów publicznych.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  - Budowa nowych, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi w zakresie pomocy społecznej (np. domy pomocy społecznej, hospicja, domy dziecka, świetlice środowiskowe, ośrodki pobytu dziennego, centra pomocy rodzinie, noclegownie dla bezdomnych, placówki opiekuńczo-wychowawcze i inne ośrodki wsparcia) łącznie z zakupem i montażem wyposażenia.
  - Budowa nowych, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi z zakresu pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży (np. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze, kluby środowiskowe i inne ośrodki wsparcia), łącznie z zakupem i montażem wyposażenia (nie przewiduje się dofinansowania przedszkoli).
  - Budowa nowych, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych (np. warsztaty terapii zajęciowej, ośrodki rehabilitacyjne, specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne i inne ośrodki wsparcia osób niepełnosprawnych), łącznie z zakupem wyposażenia.
  - Budowa nowych, przebudowa, adaptacja i modernizacja obiektów świadczących usługi z zakresu ekonomii społecznej (np. zakłady aktywności zawodowej, centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, spółdzielnie socjalne i inne podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej), łącznie z zakupem i montażem wyposażenia.

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
  - maksymalnie 75 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji
  - projekty objęte pomocą publiczną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia
  2 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis w ramach regionalnych programów operacyjnych (Dz. U. Nr 185, poz. 1317)

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl 

  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.
  Pytania prosimy kierować na adres e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript."> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr tel.: (61) 858 12 30

  Data publikacji: 23.07.2009 r.
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego

   

  Informacja uzupełniająca z dnia 30.07.2009r.
  W związku z pojawieniem się po szkoleniu dla Beneficjentów Działania 5.4 pewnych wątpliwości, dotyczących zastosowanych formuł obliczeniowych, uprzejmie informujemy, iż przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej (arkusz 4 „Finansowa trwałość projektu” oraz 5 „Finansowa trwałość oper + projekt” - pozycja B „Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej”) powinny zostać przedstawione ze znakiem "minus", gdyż pozycja ta obejmuje wydatki. Należy zatem w wierszu B w formule obliczeniowej umieścić znak "minus" przed sumą wskazanych komórek.

  Ponadto w arkuszu 5 „Finansowa trwałość oper + projekt” w wierszu A „Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej”, oprócz przychodów i kosztów operacyjnych należy uwzględnić także podatek dochodowy, zmianę KON i inne przepływy. Należy zatem formułę obliczeniową w wierszu A uzupełnić o adresy komórek trzech wymienionych pozycji, wpisując je ze znakiem "minus". Korektą należy objąć wszystkie lata okresu referencyjnego.

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487235

  Odwiedza nas 108 gości oraz 0 użytkowników.