3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 03/V/2008 na działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 03/V/2008, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 5.3  „Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie”

  Konkurs zostaje ogłoszony wyłącznie na projekty dotyczące zakupu sprzętu medycznego

  Uprawnionymi do składania wniosku są podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa w wersji jednolitej w dniu 29 maja 2008 roku (zmienionym w dniu 2 października 2008), dostępnym na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00  – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpłynięcia dokumentacji do jednostki. Konkurs ma formułę zamkniętą.

  Oferty konkursowe można składać do 7 stycznia 2009 roku, do godziny 15.00.
  Termin rozstrzygnięcia konkursu - maj 2009 roku.
  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi 16 200 000 € i może ulec zmianie.

  Informacja o poziomie dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dla danego typu i rodzaju projektu:
  - projekty nie objęte pomocą publiczną - maksymalnie 75 % wydatków kwalifikowalnych,
  - projekty objęte pomocą publiczną - zgodnie ze schematami pomocy publicznej dla regionu

  Minimalna wartość projektu:
  - dla zakupu wyposażenia wynosi 250 tys. PLN

  Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:
  - Zakup i montaż nowych urządzeń medycznych, na przykład aparatury i sprzętu medycznego (m.in. do diagnostyki, terapii i rehabilitacji z wyłączeniem wyrobów i produktów jednorazowego użytku) oraz wyposażenia związanego bezpośrednio z procesem leczenia w celu podniesienia jakości usług medycznych.

  Lista Beneficjentów mogących ubiegać się o dofinansowanie:
  1. publiczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, dla których podmiotami tworzącymi nie są: minister lub centralny organ administracji rządowej, publiczna uczelnia medyczna lub publiczna uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych,
  2. niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej, świadczące usługi medyczne w publicznym systemie ochrony zdrowia, oferujące opiekę stacjonarną (szpitale),
  3. jednostki samorządu terytorialnego,
  4. związki i stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego,
  5. jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną,
  6. kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych, prowadzące statutową
  działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia,
  7. organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje, prowadzące statutową działalność w publicznym systemie ochrony zdrowia.

  Szczegółowe regulacje dotyczące rodzajów projektów podlegających dofinansowaniu oraz poziomu dofinansowania poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

  Szczegółowe informacje o zasadach przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl. Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.

  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr telefonu: (61) 858 12 61


  Data publikacji: 07.11.2008r.
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

  Załączniki:
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Instrukcja_wypelniania_zalacznika_do_wniosku_o_dofinansowanie_w_zakresie_OOS.pdf)Instrukcja wypełniania załącznika do wniosku o dofinansowanie w zakresie OOŚ0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Instrukcja_wypelniania_zaswiadczenia_organu_odpowiedzialnego_za_monitorowanie_obszarow_NATURA_2000.pdf)Instrukcja wypełniania zaświadczenia organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 20000 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Instrukcja_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_-_Dzialanie_5.3.pdf)Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie - Działanie 5.30 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/1_-_Zalacznik_do_wniosku_aplikacyjnego_w_ramach_WRPO_na_lata_2007-2013_w_zakresie_OOS.doc)Załącznik do wniosku aplikacyjnego w ramach WRPO na lata 2007-2013 w zakresie OOS0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/2_-_Zaswiadczenie_organu_odpowiedzialnego_za_monitorowanie_obszarow_NATURA_2000.doc)Zaświadczenie organu odpowiedzialnego za monitorowanie obszarów NATURA 20000 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/3_-_Oswiadczenie_dotyczace_nie_korzystania_z_innych_funduszy_pomocowych.doc)Oświadczenie dotyczące nie korzystania z innych funduszy pomocowych0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/4_-_Oswiadczenie_o_zachowaniu_celow_i_trwalosci_projektu.doc)Oświadczenie o zachowaniu celów i trwałości projektu0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/5_-_Oswiadczenie_o_kwalifikowalnosci_podatku_VAT.doc)Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/5_-_Oswiadczenie_o_niekwalifikowalnosci_podatku_VAT.doc)Oświadczenie o niekwalifikowalności podatku VAT0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/6_-_Oswiadczenie_o_przestrzeganiu_ustawy_prawo_zamowien_publicznych.doc)Oświadczenie o przestrzeganiu ustawy prawo zamówień publicznych0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/7-__Oswiadczenie_o_prawie_do_dysponowania_nieruchomoscia_na_cele_realizacji_projektu.doc)Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomoscią na cele realizacji projektu0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/8_-_Oswiadczenie_dotyczace_wydatkow_kwalifikowalnych.doc)Oświadczenie dotyczące wydatków kwalifikowalnych0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/9_-_Oswiadczenie_o_nie_generowaniu_dochodu_z_produktu_projektu.doc)Oświadczenie o nie generowaniu dochodu z produktu projektu0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/10_-_Oswiadczenie_dotyczace_kontraktu_z_NFZ.doc)Oświadczenie dotyczące kontraktu z NFZ0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/11_-_Oswiadczenie_o_plynnosci_finansowej_realizacji_projektu.doc)Oświadczenie o płynności finansowej realizacji projektu0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/12_-_Oswiadczenie_o_nie_wykluczeniu_z_ubiegania_sie_o_dofinansowanie.doc)Oświadczenie o nie wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/15_-_Oswiadczenie_o_zabezpieczeniu_srodkow_na_realizacje_inwestycji.doc)Oświadczenie o zabezpieczeniu środków na realizację inwestycji0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/28_-_Oswiadczenie_wnioskodawcy_o_uzyskaniu_pomocy_publicznej_innej_niz_de_minimis.doc)Oświadczenie wnioskodawcy o uzyskaniu pomocy publicznej innej niż de minimis0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Biznes_plan_5.3_sprzet_medyczny.doc)Wytyczne do sporządzenia Biznes Planu dla projektów z zakresu zakupu urządzeń medycznych0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Regulamin_konkursu_5.3.pdf)Regulamin konkursu - Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwaly_do_konkursu_5.3.rar)Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące naboru wniosków na Działanie 5.30 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wniosek_o_dofinansowanie_5.3.doc)Wniosek o dofinansowanie - Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wskazniki_-_Dzialanie_5.3.pdf)Wskaźniki produktu i rezultatuu dla Działania 5.30 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/zalacznik_do_biznes_planu_5.3.xls)Biznes Plan - załącznik w arkuszu Excel - Działanie 5.30 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Ogloszenie_o_naborze_wnioskow_na_Dzialanie_5.3.pdf)Ogłoszenie o konkursie - Działanie 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Umowa_o_dofinansowanie.pdf)Umowa o dofinansowanie Projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach WRPO0 kB

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487235

  Odwiedza nas 113 gości oraz 0 użytkowników.