3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy

  Zobacz również


    baner1014


  Filmy promujące WRPO

  Konkurs nr 01/IV/2009 na działanie 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013, ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów, konkurs nr 01/IV/2009, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla działania 4.2  „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych”

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, w Departamencie Wdrażania Programu Regionalnego, ul. Strzelecka 49, 61-846 Poznań, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma formułę zamkniętą. W związku z brakiem Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie udzielania pomocy na rewitalizację w ramach regionalnych programów operacyjnych, z konkursu wykluczone zostają projekty podlegające zasadom pomocy publicznej.

  Oferty konkursowe można składać od 30 września 2009 roku do 30 marca 2010 roku, do godziny 15.00. Termin rozstrzygnięcia konkursu – lipiec 2010 roku.

  Szacunkowa wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w konkursie wynosi  2 000 000 € i może ulec zmianie.

  Uprawnionymi do składania wniosku są następujące podmioty wskazane w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej w dniu dniu 6 marca 2009 roku (zmienionym w dniu 9 kwietnia br., 24 kwietnia br., 28 maja br., 9 lipca br., 20 sierpnia br., oraz 28 września br.), których projekt został ujęty w Programie Rewitalizacji:
  - Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
  - Jednostki organizacyjne jst posiadające osobowość prawną;
  - Podmioty działające na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego wybrane zgodnie z Prawem Zamówień Publicznych;
  - Jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną;
  - Szkoły wyższe;
  - Jednostki naukowe;
  - Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki oświatowe;
  - Jednostki kultury;
  - Organizacje pozarządowe;
  - Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i innych związków wyznaniowych;
  - Instytucje otoczenia biznesu;
  - Administracja rządowa;
  - Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe;
  - Przedsiębiorcy/MSP;
  - Porozumienia w/w podmiotów;
  - Podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publicznoprywatnym.

  W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać następujące rodzaje projektów:
  - Renowacja, remont, przebudowa, modernizacja oraz adaptacja zabudowy przemysłowej oraz powojskowej na cele: edukacyjne, kulturalne, sportowe, rekreacyjne, gospodarcze i inne społeczne.
  - Budowa, remont, przebudowa instalacji grzewczych, wodno-kanalizacyjnych, elektrycznych, gazowych, itp. w remontowanych, modernizowanych i przebudowywanych obiektach.
  - Zagospodarowanie przyległego do zabudowy przemysłowej i powojskowej terenu, w tym budowa, remont, przebudowa małej architektury i ogrodzeń, zakładanie parków, miejsc rekreacji, terenów zielonych, parkingów, itp.
  - Zabudowywanie pustych przestrzeni na obszarach poprzemysłowych lub powojskowych poprzez budowę, remont lub przebudowę placów, parkingów, małej architektury, miejsc rekreacji, terenów zielonych.
  - Budowa, przebudowa lub remont obiektów dla nadania im funkcji zaplecza edukacyjnego, kulturalnego, turystycznego lub rekreacyjnego obszaru dla tworzenia stałych miejsc pracy.
  - Zagospodarowanie, rozbudowa, modernizacja i adaptacja obiektów i terenów poprzemysłowych lub powojskowych na cele turystyczne.
  - Wyburzanie budynków na cele usługowe, kulturowe, edukacyjne, gospodarcze, turystyczne lub rekreacyjne.
  - Rozbiórka niepotrzebnych instalacji poprzemysłowych lub powojskowych na rewitalizowanym terenie.
  - Remont, adaptacja lub przebudowa pokoszarowych budynków mieszkalnych w celu nadania im nowych funkcji: usługowych, gospodarczych, społecznych, edukacyjnych, rekreacyjnych – za wyjątkiem celów mieszkaniowych.
  - Konserwacja, rewaloryzacja, zachowanie, budynków infrastruktury przemysłowej i powojskowej o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym (ochrona dziedzictwa przemysłowego i obiektów o historycznym znaczeniu militarnym), znajdujących się na rewitalizowanym terenie, a także adaptacja tych obiektów na cele gospodarcze, społeczne lub kulturalne.

  - Budowa, przebudowa lub remont podstawowej infrastruktury technicznej na obszarze rewitalizowanym, w szczególności w zakresie ochrony środowiska, m.in.:
  •    budowa, przebudowa lub modernizacja sieci wodociągowych, lokalnych ujęć wody, urządzeń
  do gromadzenia i uzdatniania wody,
  •    budowa, remont lub przebudowa sieci kanalizacyjnych i innych urządzeń do gromadzenia, przesyłania
  i odprowadzania ścieków,
  •    budowa, remont lub przebudowa kanalizacji deszczowej,
  •    wymiana elementów konstrukcyjnych zawierających azbest w budynkach publicznych w przypadku,
  gdy nie wymaga to przebudowy całego obiektu i po spełnieniu wymagań przekazania powstałych odpadów zawierających azbest podmiotom, które uzyskały zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki takimi odpadami.
  - Poprawa funkcjonalności ruchu kołowego i pieszego rewitalizowanego terenu, w tym m.in.:
  •    budowa, rozbudowa, modernizacja lub remont dróg lokalnych na rewitalizowanym terenie i ich połączeń z siecią dróg publicznych,
  •    budowa, remonty lub przebudowa chodników i przejść dla pieszych oraz wszelkiej infrastruktury pozwalającej na zwiększenie bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów (np. ścieżki rowerowe) wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia.

  - Budowa, przebudowa, modernizacja infrastruktury służącej bezpieczeństwu na rewitalizowanym terenie, w tym m.in. budowa lub remont oświetlenia oraz zakup i instalacja systemów monitoringu.
  - Renowacja i adaptacja istniejących na terenie rewitalizowanym budynków stanowiących własność władz publicznych lub własność podmiotów działających w celach niezarobkowych, w celu przygotowania do użytkowania nowoczesnych socjalnych budynków mieszkalnych o dobrym standardzie – w zgodzie z wymogami art. 47. Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r., ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz Rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
  - Renowacja wspólnych części wielorodzinnych budynków mieszkalnych – tylko w przypadku, kiedy jest częścią większego projektu rewitalizacyjnego.

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
  - maksymalnie 75% kosztów kwalifikowanych

  Beneficjentom przysługuje prawo do wniesienia pisemnego protestu do Instytucji Zarządzającej zgodnie z Ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju. Szczegółowe informacje dotyczące procedury odwoławczej oraz zasad przygotowania, składania oraz oceny wniosków o pomoc finansową do Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 znajdują się w Regulaminie konkursu oraz innych dokumentach  (np. wzór wniosku, wzór umowy o dofinansowanie, kryteria wyboru projektów, instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie) dostępnych na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl 

  Wnioski przygotowane w innej formie nie będą przyjmowane.
  Pytania można kierować e-mailem: marcin.brzozowski@umww.pl lub pod nr tel.: (61) 858 12 39

  Data publikacji: 30.09.2009r.
  Departament Wdrażania Programu Regionalnego
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487361

  Odwiedza nas 140 gości oraz 0 użytkowników.