3

  Menu podstawowe

  Inicjatywy


  Konkursy
  I Konkurs_dziennikarski


  Konkurs dziennikarski_ZW


  konkurs mlodzi wiedza

  Zobacz również


   baner1014
  inicjatywa wielkopolska

  Filmy promujące WRPO

  Mapa projektow_baner_210

  AktualnosciKontaktNewsletterMapa dotacji

  Konkurs nr 07/III/2008 na działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii

  ZARZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007 - 2013 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dla Działania 3.7 – Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii  - konkurs nr 07/III/2008

  Rodzaje projektów, na które można uzyskać dofinansowanie w ramach konkursu oraz rodzaje podmiotów uprawnionych do składania wniosku wskazane są w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 przyjętym przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego w wersji jednolitej z dnia 29.05.2008r., ze zmianami, i zmienionym w dniu 21.08.br., 2.10.br. oraz w dniu 27.11. br., dostępnym na stronie internetowej www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl 

  UWAGA!!! W związku z podjęciem w dniu 18 grudnia 2008 roku przez Zarząd Województwa Wielkopolskiego uchwały nr 2091/2008 w sprawie zmiany Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013, Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2007-2013 informuje, że dla niniejszego konkursu obowiązujące są zasady przyjęte ww. uchwałą.

  Wnioski o dofinansowanie projektów należy składać w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu – w sekretariacie, przy ul. Szczepanowskiego 15A, od poniedziałku do piątku w godzinach: 8:00 – 15:00 lub wysłać pocztą za potwierdzeniem odbioru bądź przesyłką kurierską. Decyduje data wpływu dokumentacji do jednostki.

  Konkurs ma charakter zamknięty, dwustopniowy (z preselekcją wniosków). Oferty konkursowe można składać od 29.12.2008 roku do 27.02.2009 roku, do godziny 15.00. Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu: 29.10.2010r.

  Wielkość kwoty przewidzianej do rozdysponowania w ramach konkursu wynosi 10 mln euro i może ulec zmianie (10% wskazanej kwoty stanowi zabezpieczenie procedury odwoławczej).

  Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi:
  - dla projektów nie objętych pomocą publiczną - maksymalnie 85 % wydatków kwalifikowalnych,
  - dla projektów objętych pomocą publiczną – zgodnie z mapą pomocy regionalnej, na zasadach właściwych dla pomocy na szkolenia i pomocy de minimis

  Szczegółowe regulacje dotyczące poziomu dofinansowania oraz minimalnych wartości poszczególnych typów projektów znajdują się w Szczegółowym opisie priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013.

  Kryteria wyboru projektów, wzór wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie projektu, wzór umowy o dofinansowanie projektu, szczegółowe informacje o zasadach przygotowania i składania wniosków preselekcyjnych/ wniosków o dofinansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, Regulamin konkursu, a także inne dokumenty znajdują się na stronie internetowej: www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl oraz www.wfosgw.poznan.pl.
   
  Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod numery telefonów: (061) 845-62-10, (061) 845-62-73, (061) 845-62-68, (061) 845-62-76, (061) 845-62-63.


  Data publikacji: 29.12.2008r.
  Oddział Koordynacji Zarządzania
  Departament Polityki Regionalnej
  Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

   

  Dopisek z dnia 27.01.2009r.
  Uwaga! W treści załącznika nr 18 „Oświadczenie, że projekt nie generuje dochodu” podano błędny numer tego załącznika (powinno być „Załącznik nr 18” a nie „Załącznik nr 14”).

   

  Dopisek z dnia 04.02.2009r. 
  Uwaga! W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Rady (WE) nr 1341/2008 z dnia 18 grudnia 2008 r. zmieniającego Rozporządzenie (WE) nr 1083/2006 ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w odniesieniu do niektórych projektów generujących dochody, informujemy, że dla projektów o wartości poniżej 1 mln euro przewidzianych do dofinansowania w ramach Działania 3.7 nie ma obowiązku przeprowadzania badania tzw. luki finansowej w przygotowywanych przez beneficjentów studiach wykonalności.

  Ponadto przy przygotowywaniu studium wykonalności zalecamy stosowanie reguł zawartych w Wytycznych MRR w zakresie wybranych zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód, które uwzględniają zapisy Rozporządzenia 1341/2008.

   

  Dopisek z dnia 16.02.2009r.
  Uwaga!
  W związku z wejściem w życie rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem, zmianie uległy rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego stanowiące programy pomocowe w ramach regionalnych programów operacyjnych, w tym rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego w sprawie regionalnej pomocy inwestycyjnej w ramach regionalnych programów operacyjnych.  Rozporządzenie to obowiązuje od dnia 1 stycznia 2009 roku.

  W związku z powyższym, w przypadku projektów zakładających skorzystanie z pomocy regionalnej na nowe inwestycje do wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie powinien zostać dołączony dodatkowy załącznik w postaci oświadczenia wskazującego na wielkość przedsiębiorstwa, a w przypadku dużych przedsiębiorstw również oświadczenia o spełnianiu kryteriów określonych w art. 8 ust. 3 rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu WE uznających niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem, które stanowią załączniki do wniosku preselekcyjnego/wniosku o dofinansowanie.

   

  Zmiany w dokumentach - 18.02.2009r.
  Publikujemy aktualne załączniki - Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania wniosku preselekcyjnego_zmiana 18.02.09 (dodano nowy wskaźnik R.3.7.8- Liczba utworzonych nowych miejsc pracy),  Załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie_zmiana 18.02.09  (dodano nowy wskaźnik R.3.7.8- Liczba utworzonych nowych miejsc pracy) dla konkursu z Działania 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii oraz nowo dodane - załącznik nr 8 do instrukcji wypełniania wniosku preselekcyjnego - Sposób pomiaru wskaźnika, a także załącznik nr 8 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - Sposób pomiaru wskaźnika. Załącznik nr 8 przedstawia sposób pomiaru nowego wskaźnika R.3.7.8- Liczba utworzonych nowych miejsc pracy.

  Załączniki:
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Instrukcja_do_wniosku_o_dofinansowanie_z_zalacznikami_-_Konkurs_Nr_07_III_2008.rar)Instrukcja do wniosku o dofinansowanie z załącznikami - Konkurs Nr 07/III/2008.rar0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/instrukcja_wypelnianiania_wniosku_preselekcyjnego_z_zalacznikami_-_Konkurs_Nr_07_III_2008.rar)Instrukcja wypełnianiania wniosku preselekcyjnego z załącznikami - Konkurs Nr 07/III/2008.rar0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Ogloszenie_o_konkursie_na_Dzialanie_3.7_Zwiekszenie_wykorzystania_odnawialnych_zasobow_energii_-_Konkurs_Nr_07_III_2008.pdf)Ogłoszenie o konkursie na Działanie 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii - Konkurs Nr 07 III 2008.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Regulamin_konkursu_Dzialanie_3_7__-_Konkurs_Nr_07_III_2008.pdf)Regulamin konkursu Działanie 3 7 - Konkurs Nr 07/III/2008.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Uchwaly_Zarzadu_Wojewodztwa_Wielkopolskiego_dotyczace_konkursu_na_Dzialanie_3.7_-_Konkurs_Nr_07_III_2008.rar)Uchwały Zarządu Województwa Wielkopolskiego dotyczące konkursu na Działanie 3.7 - Konkurs Nr 07/III/2008.rar0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wniosek_o_dofinansowanie_z_zalacznikami_3.7_-_Konkurs_Nr_07_III_2008.rar)Wniosek o dofinansowanie z załącznikami 3.7 - Konkurs Nr 07/III/2008.rar0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wniosek_preselekcyjny_z_zalacznikami_3.7_-_Konkurs_Nr_07_III_2008.rar)Wniosek preselekcyjny z załącznikami 3.7 - Konkurs Nr 07/III/2008.rar0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wytyczne_-_studium_wykonalnosci_Dzialanie_3.7_-_Konkurs_Nr_07_III_2008.pdf)Wytyczne - studium wykonalności Działanie 3.7 - Konkurs Nr 07/III/2008.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/Wzor_umowy_o_dofinansowanie_dla_Priorytetu_III_z_zalacznikami_-_Konkurs_Nr_07_III_2008.rar)Wzór umowy o dofinansowanie dla Priorytetu III z załącznikami - Konkurs Nr 07/III/2008.rar0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/DODATKOWY_DOKUMENT_-_uchwala_ZWW_nr_2254_2009_-_zmiana_wzoru_wniosku_o_dofinansowanie.pdf)DODATKOWY DOKUMENT - uchwała ZWW nr 2254_2009 - zmiana wzoru wniosku o dofinansowanie.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/DODATKOWY_DOKUMENT_-_Zalacznik_nr_10_do_wzoru_wniosku_preselekcyjnego_Dzialanie_3.7.doc)DODATKOWY DOKUMENT - Załącznik nr 10 do wzoru wniosku preselekcyjnego Działanie 3.7.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/DODATKOWY_DOKUMENT_-_Zalacznik_nr_28_do_wzoru_wniosku_o_dofinansowanie_Dzialanie_3.7.doc)DODATKOWY DOKUMENT - Załącznik nr 28 do wzoru wniosku o dofinansowanie Działanie 3.7.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/DODATKOWY_DOKUMENT_-_uchwala_ZWW_nr_2255_2009_-_zmiana_wzoru_wniosku_preselekcyjnego.pdf)DODATKOWY DOKUMENT - uchwała ZWW nr 2255_2009 - zmiana wzoru wniosku preselekcyjnego.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/DODATKOWY_DOKUMENT_zalacznik_nr_2_do_instrukcji_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_zmiana_18.02.09.doc)DODATKOWY DOKUMENT - załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - zmiana 18.02.09.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/DODATKOWY_DOKUMENT_zalacznik_nr_2_do_instrukcji_wypelniania_wniosku_preselekcyjnego_zmiana_18.02.09.doc)DODATKOWY DOKUMENT - załącznik nr 2 do instrukcji wypełniania wniosku preselekcyjnego - zmiana 18.02.09.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/DODATKOWY_DOKUMENT_zalacznik_nr_8__do_instrukcji_wypelniania_wniosku_o_dofinansowanie_Sposob_pomiaru_wskaznika.doc)DODATKOWY DOKUMENT - załącznik nr 8 do instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie - Sposób pomiaru wskaźnika.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/DODATKOWY_DOKUMENT_zalacznik_nr_8__do_instrukcji_wypelniania_wniosku_preselekcyjnego_Sposob_pomiaru_wskaznika.doc)DODATKOWY DOKUMENT - załącznik nr 8 do instrukcji wypełniania wniosku preselekcyjnego - Sposób pomiaru wskaźnika.doc0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/DODATKOWY_DOKUMENT_-_Wzor_decyzji_o_dofinansowaniu_dla_Priorytetu_III_-_dodano_23.02.09.pdf)DODATKOWY DOKUMENT - Wzór decyzji o dofinansowaniu dla Priorytetu III - dodano 23.02.09.pdf0 kB
  Dostęp do URL (http://www.wrpo2007-2013.wielkopolskie.pl/zalaczniki/DOK._DODATK._uchwala_ZWW_nr_2270_2009_-Wzor_decyzji_o_dofinansowaniu_dla_Priorytetu_III.pdf)DODATKOWY DOKUMENT - uchwała ZWW nr 2270_2009 - Wzór decyzji o dofinansowaniu dla Priorytetu III.pdf0 kB

  Banerek Wielkopolska OK 209

  system przedsiewziec

    

  badania

  Nasz Region

  nasz region

  Licznik dotacji

  Liczba projektów: 2424


  Łączna wartość projektów: 

  10 096 627 396,14 zł


  Wartość dofinansowania UE:

  5 544 220 108,81 zł


  Pozostało do wydania:
  46 335 731,14 PLN– Limit środków do zakontraktowania.
  Dane na dzień 07.10.2015 r.
  Przeliczono po kursie obowiązującym w październiku 2015 r. tj. 4,2356 PLN/EUR.

  Kalendarz wydarzeń

  styczeń 2020
  N P W Ś C Pt S
  29 30 31 1 2 3 4
  5 6 7 8 9 10 11
  12 13 14 15 16 17 18
  19 20 21 22 23 24 25
  26 27 28 29 30 31 1

  Newsletter

  Galeria filmowa

  galeria filmowa

  Odsłon artykułów:
  15487269

  Odwiedza nas 133 gości oraz 0 użytkowników.